прилагане на разпоредбите на ЗДДС при ВОП

Изх. № 24-31-31
Дата: 30.06.2009 год.
ЗДДС, чл. 26;
ЗДДС, чл. 64, ал. 1;
ЗДДС, чл. 117, ал. 4.
Относно: прилагане на разпоредбите на ЗДДС при ВОП
I. Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-31/13.03.2009 г. сте изложили следната фактическа обстановка:
Дружеството е закупило употребяван товарен автомобил от Австрия. Автомобилът ще се използва в дейността на фирмата и не е предназначен за продажба. В цената му е включен ДДС, платен там.
ІІ. Поставените въпроси по същество са свързани със следното:
По какъв начин може да се ползва данъчен кредит за платен ДДС в Австрия за товарният автомобил. За същата доставка през м.7.2008 г. не е съставен протокол по чл. 117 от ЗДДС, правилно ли е това?
ІІІ. Нормативна уредба:
чл. 26 от ЗДДС
чл. 64, ал. 1 от ЗДДС
чл. 117, ал. 4 от ЗДДС
IV. Становище на ЦУ на НАП:
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададеният от Вас въпрос, на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Считам, че за получателя е налице ВОП по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС когато същият:
-придобие право на собственост върху стока,
-стоката се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка,
– доставчикът е данъчно задължено лице за целите на ДЦС в друга държава
членка.
Тъй като видно от изложеното в запитването Ви са налице посочените в чл. 13, ал. 1 от ЗДДС условия, то в случая е налице ВОП.
Мястото на изпълнение на ВОП е територията на страната, когато стоката пристига и превозът й завършва на територията на страната /чл. 62, ал. 1 от ЗДДС/.
Според чл. 64, ал. 1 от ЗДДС данъчната основа при ВОП следва да се определи по реда на чл. 26 от ЗДДС и това е стойността, върху която се начислява ДДС.
В случай, че при ВОП, макар и неправомерно, е начислен ДДС от доставчика, за данъчна основа на ВОП следва да се приеме цялата сума, документирана от доставчика (сборът от данъчната основа и начисления му данък). Тъй като, съгласно чл. 64, ал. 1 във връзка с чл. 26 от ЗДДС, данъчната основа на ВОП се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика от получателя във връзка с доставката без данъка по този закон, а начислената като ДДС сума не е данък „по този закон“, същата следва да се включи в данъчната основа на ВОП, а в случай, че в последствие сумата за данъка се възстанови от доставчика на получателя като недължимо платена, следва да се извърши корекция, като се издаде протокол по чл. 117, ал. 4 от ЗДДС, въз основа на издаден от доставчика коректен документ /кредитно известие или анулирана погрешната и издадена нова фактура/.
Във връзка с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност относно вътреобщностно движение на стоки от територията на държава членка до територията на страната в рамките на независимата икономическа дейност на данъчнозадължените лица, с оглед измененията и допълненията на ЗДДС е издадено указание № 91-00-241 от 04.06.2009 г. на Изпълнителния директор на НАП, което може да бъде намерено на интернет страницата на НАП – www.nra.bg.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар