социално и здравно осигуряване на лице, пребиваващо и работещо като наето в Румъния, което има сключен договор за управление и контрол в България

Изх. № 24-31-311
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: социално и здравно осигуряване на лице, пребиваващо и работещо като наето в Румъния, което има сключен договор за управление и контрол в България
Във връзка с Ваше запитване, постъпило с вх. № 24-30-311/03.09.2007г. вна Националната агенция за приходите Ви уведомяваме следното:
Като пълноправен член на Европейския съюз от 01.01.2007 г., Република България е задължена да прилага в областта на социалното осигуряване правилата за координиране на схеми за социална сигурност, визирани в Регламент 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността и Регламент 574/72, определящ реда за прилагането му.
Координацията на осигурителните системи се изразява в създаването на правила за съгласуване на националните осигурителни системи, без да се засягат техни вътрешни разпоредби относно собствените им граждани. Необходимостта от координация е свързана с избягване на осигуряването едновременно по две национални осигурителни системи или липсата на осигуряване по която и да е система.
Персоналния обхват на регламента е уреден в чл. 2 от същия, Той е приложим спрямо наети и самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които са или са били субекти на законодателството на една или повече държави-членки.
От 2003 г. регламента се прилага и спрямо така наречените граждани на трети страни (лица, които не са с .националност от ЕС., т.е. граждани, без национална принадлежност към държава-членка на ЕС). Но не всички граждани на трети страни могат да се възползват от Регламент 1408/71.За да са приложими разпоредбите на регламента, те трябва да пребивават законно (и да бъдат осигурени) в една от държавите-членки на ЕС и да е налице елемент на движение с пресичане на граници, обхващащо най-малко две държави-членки на ЕС.
Общия принцип за определяне на приложимо законодателство, установен в чл. 13, ал. 2, б. „а“ от Регламент 1408/71, предвижда, че лицето остава подчинено на законодателството на държавата – членка, на чиято територия е наето на работа, дори и ако постоянно пребивава в друга държава в рамките на Европейския съюз.
В Регламент 1408/71 са предвидени особени правила за лицата, които работят едновременно в две или повече различни държави членки на ЕС. Лице, което е обичайно наето на работа на територията на две или повече държави членки, е подчинено на законодателството на държавата членка, в която пребивава, ако отчасти упражнява дейността си на тази територия, или ако работи за няколко предприятия или няколко работодатели, чиито седалища или места на стопанска се намират на територията на различни държави членки.
Терминът „пребиваване“ е дефиниран в чл.1, буква „з“ от Регламент 1408/71, като „обичайно пребиваване“. Съдът на Европейските общности е постановил, че дадено наето лице се счита за пребиваващо там, където се намира неговият обичаен център на интерес. Обстоятелствата, които имат значение за определяне на обичайния център на интерес са следните:
семейството на наетото лице да продължава да живее в държавата-членка;
наетото лице е постоянно наето в дадена държава-членка;
постоянността и непрекъснатостта на пребиваване на лицето преди
неговото движение;
постоянството и целта на отсъствието;
характерът на трудовата заетост в другата държава-членка;
очевидните намерения на лицето предвид всичките обстоятелства. При така описаната в запитването Ви фактическа обстановка, ако наетото лице попада в персоналния обхват на Регламент (ЕИО) 1408/71 и едновременно е наето в България и Румъния и пребивава на територията на Румъния, същото ще е подчинено на румънското законодателство по отношение на социалното му осигуряване.
По отношение на тантиемите като част от осигурителния доход Ви уведомяваме, че по своя характер те са възнаграждения, получени от физическо лице в резултат на извършваната от него трудова дейност в дружеството, свързана с управлението и/или контрола на същото. Върху изплатените тантиеми се дължат осигурителни вноски за фондовете на ДОО, за здравно осигуряване и за ДЗПО, определени по реда /За осигуряване на работещите по договор за управление и контрол – чл.4, ал.1, т.7 от КСО. Тантиемите се включват в осигурителния доход на лицата за периода, за който/ се отнасят.
ЗАМ.
/КР.СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар