прилагане на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.01.2010 г.).

53-00-480/07.07.2010 г.
ЗДДС, чл.12, ал.1
чл.21, ал.2
чл.86, ал.3
В Дирекция ОУИ …. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № …/… г. относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.01.2010 г.).
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
По смисълана чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Общото правило относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Предвид гореизложеното, извършваната от … ЕООД посредническа услуга е с място на изпълнение извън територията на страната, където е установен получателя (в случая-…АД, установено на територията на Македония). За … ЕООД, в качеството му на доставчик не възниква задължение за начисляване на данък. Доставките с място на изпълнение извън територията на страната не попадат в кръга на облагаемите доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от закона. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС, не се начислява данък при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »