прилагане на чл. 111 от ЗДДС

1_125/15.09.2010
Относно: прилагане на чл. 111 от ЗДДС
По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр……………. с вх.№ …………….2010 г. изразяваме следното становище:
Описаната фактическа обстановка е следната: На 30.05.2008г. с нотариален акт сте придобили право на строеж върху магазин с парко место, като за целта прилагате фактура за придобитото право на строеж като предмет на освободена доставка ифактура за строителната услуга по изграждане на магазина като предмет на облагаема доставка с начислено ДДС. На 24.06.2008г. сте се регистрирали по ЗДДС като физическо лице , на основание чл. 96 от ЗДДС . Към настоящият момент облагаемият ви оборот за предходните 12 месеца е под 50 000 лв.
Въпросът който задавате е, ако се дерегистрирате дължите ли ДДС за същия имот?
По смисъла на чл.106 от ЗДДС, прекратяване на регистрацията (дерегистрация) по този закон е процедура, въз основа на която след датата на дерегистрация лицето няма право да начислява данък и да приспада данъчен кредит освен в случаите, когато този закон е предвидил друго. Регистрацията се прекратявапо инициатива на регистрираното лице, когато е налице основание за дерегистрация – задължителна или по избор или по инициатива на органа по приходите, при определени обстоятелства.
При облагаем оборот под 50 000 лв. за предходните 12 месеца преди текущия, регистрираното лице не е задължено да прекрати регистрацията по ЗДДС.
В случай, че Вие желаете извършването на дерегистрация, то за Вас е налице възможност да поискате прекратяване на регистрацията по избор предвид разпоредбите на чл.108 от ЗДДС.
На основание чл.111 от ЗДДС към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит и които са:
1.активи по смисъла на Закона за счетоводството, или
2.активи по смисъла на ЗКПО, различни от тези по т.1.
Законовата норма предвижда кумулативно да са изпълнени и двете условия за да се начисли ДДС при дерегистрацията – да е ползван данъчен кредит и стоките и/или услугите да са активи по смисъла на ЗС (или активи по смисъла на ЗКПО, различни от активи по смисъла на ЗС).Ето защо, ако имотът е наличен към датата на дерегистрацията по ЗДДС, за който имот не е ползван данъчен кредит, не е налице основание за начисляване на данък.

Оценете статията

Вашият коментар