прилагане на чл. 129 от ДОПК при постъпили суми от частен съдебен изпълнител след пълно погасяване на задължения на лицето

Изх. № 24-33-137
Дата:09.01.2012 год.
ДОПК, чл. 129;
ГПК, чл. 433;
ДОПК, чл. 129, ал. 4;
ГПК, чл. 455;
ДОПК, чл. 191, ал. 3;
ГПК, чл. 458;
ДОПК, ал. 191, ал. 4;
ГПК, чл. 460.
ОТНОСНО: прилагане на чл. 129 от ДОПК при постъпили суми от частен съдебен изпълнител след пълно погасяване на задължения на лицето
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
С Ваше писмо с горния изходящ номер, постъпило в ЦУ на НАП с вх.№ 24-33-137/15.01.2011г. на основание Процедура „ДОМ-1” ни препращате запитване на ТД …. относно приложение на указание № 20-00-263/15.10.2010г. на Изпълнителния директор на НАП. В същото са поставени въпроси относно действията на НАП при прилагане на чл.129 от ДОПК при постъпили суми от частен съдебен изпълнител след пълно погасяване на задължения на лицето, а именно:
?следва ли органът по приходите в хода на проверката да изисква информация от частния съдебен изпълнител за неприключили дела срещу задълженото лице?
?при постъпване на искане от частен съдебен изпълнител за възстановяване на надвнесена сума след пълното погасяване на задължения на длъжника, на кога следва да се възстанови надвнесената сума на частния съдебен изпълнител или на физическото лице?
Във връзка с така поставените въпроси изразявам следното становище:
Поставените въпроси се отнасят за случаите когато частен съдебен изпълнител провежда изпълнително производство срещу длъжник, който е и длъжник за публични вземания. В такива случаи на основаниечл. 191, ал.3от ДОПК държавата се смята винаги като присъединен взискател за дължимите й от длъжника публични вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител до извършване на разпределението. В същия смисъл е и чл. 458 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/. Ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, на основание чл.460 от ГПК съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение. Остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност.
На основание чл. 455 от ГПК постъпилите в резултат на изпълнението суми се изплащат на взискателя и на присъединените кредитори. Поради това в НАП постъпват суми от частния съдебен изпълнител за удовлетворяване на публични вземания, за които държавата е присъединен взискател по изпълнителното дело при съдебния изпълнител на основание чл.191, ал.3 и 4 от ДОПК и чл.458 от ГПК. От тези постъпили суми се погасяват публичните вземания на лицето. Ако след погасяване на всички задължения на лицето останат неразпределени суми за съответен вид данък или осигуровка, същите съобразно указание 20-00-263/15.10.2010г. на Изпълнителния директор на НАП оставаткато надвнесени в кредитната страна на сметката на длъжника и в тези случаи следва да се приложи процедура по чл.129 от ДОПК.
Съгласно чл.129, ал.4 от ДОПК при прихващане остатъкът след извършване на прихващането се връща на лицето по посочена от него банкова сметка. Този текст обаче в случая е неприложим, доколкото сумите,постъпили в НАП са суми, преведени оттрето лице – съдебен изпълнител за погасяване напубличните задължения на лицето. Това са суми, събрани по изпълнително дело по ГПК. Поради това, считам, че същите следва да бъдат възстановени на съдебния изпълнител с оглед пълното погасяване на задълженията на длъжника, тъй като биха послужили за удовлетворяване на останалите изцяло или частично неудовлетворени взискатели.
По отношение въпроса следва ли в процеса на извършване на проверка органът по приходите в хода на проверката да изисква информация от частния съдебен изпълнител за неприключили дела срещу задълженото лице, считаме, че не е необходимо, по следните съображения:
Прекратяване на изпълнителното дело по чл. 433 от ГПК не означава непременно отпадане на материалното притезание на взискателя, поради което и неговото възообновяване не е невъзможно при наличие на суми по изпълнението, които отново подлежат на разпределение.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

писмено запитване относно прилагане на ЗДДС

Относно: писмено запитване относно прилагане на ЗДДС Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № ………/ …………..г.е изложена следната фактическа обстановка:На

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за Приложението на ЗДДС (ППЗДДС)

3_628/24.03.2017 г.чл. 7 от ЗДДС;чл. 45 от ППЗДДСОТНОСНО: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за приложението на ЗДДС

Прилагане на осигурителното законодателство и регистрация на свободна професия

Относно: Прилагане на осигурителното законодателство и регистрация на свободна професияВъв връзка с постъпило запитване вх. № ……./25.06.2014г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Ви уведомявам:В

Преотстъпване на корпоративен данък на основание чл. 179 от ЗКПО за получаваните преки плащания по реда и при условията на Схема за единно плащане на площ.

ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък на основание чл. 179 от ЗКПО за получаваните преки плащания по реда и при условията на Схема за единно плащане

Данъчно третиране на доходи от наем на имущество, което не е в режим на етажна собственост, по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. №92-00-369Дата:10.06.2014 год.ЗДДФЛ, чл. 31, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 4;ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 12.ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от наем на имущество,

aabed