прилагане на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 26-Б-71
Дата:22.05.2017 год.
ЗДДС, чл. 176в
ОТНОСНО: прилагане на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във връзка с постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № …….. от …… г. Ваше писмо, с което е поставен въпрос относно по прилагането на чл. 176в, ал. 1 от ЗДДС в хипотезата на точка 3 от същата норма, считам следното:
Съгласно чл. 176в, ал. 1, т. 3 от ЗДДС задължението за предоставяне на обезпечение възниква, когато данъчно задълженото лице за текущия данъчен период е получило течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗАДС, на стойност над 25 хил. лв., ако не е възникнало основание за обезпечение на друго основание. При така действащата регламентация е без значение предназначението на получените от това лице течни горива, а именно за последваща доставка или за крайно потребление, като например за производствена дейност, за отопление, за зареждане на собствени превозни средства и др. подобни.
Съобразявайки конкретизираните в писмото факти и обстоятелства за дружеството считам, че при получаване през текущия данъчен период на течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗАДС, чиято стойност е над
25 хил. лв., е налице задължение за предоставяне на обезпечение, без значение дали получените течни горива са предназначени за потребление от това лице.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Деклариране на промяна на авансовите вноски и корекция на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

3_1576/26.06.2014г.ЗКПО, чл.83, ал.1;ЗКПО, чл.88;ЗКПО, чл. 89, ал. 1, ал. 4 и ал. 5;ЗКПО, чл.92, ал.5;ЗКПО, чл. 90, ал.2; Относно: Деклариране на промяна на авансовите вноски

прилагане на ЗДДС и ЗКПО.

В Дирекция „ОДОП“ – Пловдивпостъпи писмено запитване с вх. № ……../02.09.2015 г., относно прилагане на ЗДДС и ЗКПО. В запитването е изложена следната фактическа обстановка:

КТ, чл.285, aл. 1,ЗКПО, т. 34, параграф 1,ЗКПО, чл.11,ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.9, aл. 3,ЗДДС, чл.68,ЗДДС, чл.69,ЗДДС, чл.70,ЗДДС, чл.71,ЗДДС, чл.72

Изх. № 53-02-25/15.07.2014 г.В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-02-25/….2014 г. във връзка с прилагането на