прилагане на чл. 178, ал. 1, т. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 26-Р-68
Дата:01.11.2012 год.
ЗКПО, чл. 178
Относно: прилагане на чл. 178, ал. 1, т. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Внае постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 26-Р-68/01.10.2012 г., в което посочвате, че представляваното от Вас дружество е специализирано предприятие по Закона за интеграция на хората с увреждания и е член на национално представена организация на хора с увреждания съгласно изискванията на чл. 178, ал. 1 от ЗКПО.
Към датата на запитването в предприятието са назначени 14 човека, в това число двама по чл. 114 от Кодекса на труда, които нямат призната инвалидност, един човек на четири часа, който също няма призната инвалидност, 5 човека на пълен работен ден, които нямат призната инвалидност и 6 човека с инвалидност над 50%, назначени на пълен работен ден.
Въпросите, които са поставени са:
1. Как следва да се тълкува разпоредбата на чл. 178, ал. 1, т. 3 от ЗКПО, относно момента, в който предприятието следва да разполага с персонал, от който 50% да са хора с увреждания – само към 31 декември ли следва да е налично това съотношение или през периода на цялата финансова година?
2. Какъв е методът, по който следва да се определи дали в дадено предприятие 50 % от общия брой на персонала са хора с увреждания, за да се ползва данъчното облекчение по чл. 178 от ЗКПО, тъй като бройката работници и служители за една финансова година е динамична величина и тя търпи изменения, както и не всички работници, с оглед здравословното им състояние, могат да работят на пълен работен ден и налице ли е изпълнение на изискването на чл. 178, ал. 1, т. 3 от ЗКПО към настоящия момент за нашето предприятие?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата  нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:   
Съгласно чл. 178, ал. 1 от ЗКПО корпоративният данък се преотстъпва изцяло на юридическите лица-специализирани предприятия или кооперации по смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания, които към 31 декември на съответната година са членове на национално представителните организации на и за хора с увреждания и в които най-малко:
1. двадесет на сто от общия брой на персонала са незрящи и слабо виждащи хора, или
2. тридесет на сто от общия брой на персонала са хора с увреден слух, или
3. петдесет на сто от общия брой на персонала са хора с други увреждания.
С разпоредбата на ал. 2 е определено, че корпоративният данък се преотстъпва пропорционално на броя на хората с увреждания или трудоустроените лица към общия брой на персонала, когато не са изпълнени изискванията за броя на наетите лица.
Във връзка с ползване на правото на преотстъпване на корпоративен данък, освен горепосочените условия, в ЗКПО са поставени и други, които няма да бъдат коментирани, тъй като от зададените два конкретни въпроса се предполага, че същите условия са ясни и изцяло изпълнени от предприятието.
Относно първия поставен въпрос, свързан с изпълнението на условието по чл. 178, ал. 1, т. 3 от ЗКПО, е необходимо да се отбележи, че както условието за членство в национално представителните организации на и за хора с увреждания, така и условието за процентното съотношение на броя на хората с увреждания към общия брой на персонала, следва да бъдат изпълнени към 31 декември на съответната година.
В ЗКПО няма определение на понятието „общ брой на персонала”. Легално определение за “персонал“ е дадено в национален счетоводен стандарт 19 “Доходи на персонала“. Съгласно това определение „персонал” са лицата, които работят /прослужват трудов или служебен стаж/ в предприятието. За целите на стандарта в тази категория се включват и лицата, работещи по договори за управление и по други договори.
В данъчния закон не е предвидена специална методика, по която да се извършват изчисления, нито е регламентирано определянето на общия брой на персонала да се съобразява с моментнотоздравословно състояние на работниците и служителите, правното основание, на което са назначени лицата, работят ли те на пълен работен ден или не. Следователно, за целите на чл. 178 от ЗКПО лицата, работещи на непълен работен ден или при условията на чл. 114 от КТ също съставляват персонал.
От гореизложеното следва, че в описания от Вас случай общият брой на персонала ще се формира от всички 14 лица, при условие, че към 31.12.2012 г. те са със статут на наети лица.
Необходимо е да се подчертае, че предприемането на временни действия, чрез които се постига изпълнение на критериите за процентно съотношение на броя на хората с увреждания към общия брой на персонала към 31 декември на съответната година, за която се претендира преотстъпване на корпоративен данък, след което например част от персонала се освобождава, ще се третира като действие, целящо отклонение от данъчно облагане, което от своя странаще доведе до непризнаване на правото на преотстъпване на корпоративен данък.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

изготвянето и подаването на Интрастат-декларация, запитването е препратено до компетентната за това дирекция за изразяване на становище.

Изх.№ 5_53-02-70/ 24.06.2009г. ЗДДС, чл.62, ал.2ЗДДС, чл.15ЗДДС, чл.62, ал.5В запитването е посочено, че дейността на дружеството се състои в посредничество при закупуване на облекла от

ЗДДС, чл.26

Изх.№ 53-00-71412.01.2018 г. чл. 26 от ЗДДС В запитването е посочено, че съгласно сключен договор за наем предприятието е наемател на помещение, използвано като тото-пункт.

изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № М-24-36-46Дата: 03.04.2019 год. ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 1 ОТНОСНО: изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б,

fetere helo