прилагане на чл.195 от ЗКПО по отношение на изплатен доход в полза на чуждестранно юридическо лице за предоставени адвокатски услуги

Изх. №24-33-208
Дата: 29.06.2007 год.
ЗКПО, чл. 195
Относно: прилагане на чл.195 от ЗКПО по отношение на изплатен доход в полза на чуждестранно юридическо лице за предоставени адвокатски услуги
Във връзка с въпросите, поставени във Вашето писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-208/02.04.2007г., изразявам следното становище:
Според изложената в запитването Ви фактическа обстановка „А” АД ще изплати доход на чуждестранно юридическо лице за ползвани адвокатски услуги. С оглед на това се поставя следния въпрос: Следва ли да се начисли окончателен данък при източника по чл.195 от ЗКПО и ако следва – за чия сметка?
Доколкото така представената фактическа обстановка не съдържа подробности относноестеството на конкретните услуги, настоящото становище ще има принципен характер.
Съгласно разпоредбата на чл. 195, ал.1 от ЗКПО доходите от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8, на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен. Сред видовете доходи, подлежащи на облагане, са доходите от възнаграждения за технически услуги, чието съдържание е дефинирано с § 1, т. 9 от ДР на ЗКПО, а именно това са плащанията с източник Република България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице. Във връзка с цитираното определение е необходимо да се установи доколко адвокатските услуги попадат сред услугите, определени като технически по смисъла на ЗКПО.
Според разпоредбата на чл.24 от Закона за адвокатурата упражняването наадвокатската професия включва: устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото;изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа; представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.
Видно от гореизложеното част от адвокатските услуги представляват предоставяне написмени и устни консултации и становища по въпроси на правото и следователно в тази си част същите подлежат на облагане с данък при източника по реда на чл.195, ал.1 от ЗКПО във връзка с § 1, т.9 от ДР на същия закон, при условие, че доходът не е реализиран чрез място на стопанска дейност в страната.
На основание чл.195, ал.2 от ЗКПО данъкът върху доходите от възнаграждения за технически услуги се удържа от местните юридически лица, едноличните търговци или местата на стопанска дейност в страната, които начисляват доходите на чуждестранните юридически лица. Данъчната основа, данъчната ставка, редът за деклариране и внасяне на данъка са регламентирани с разпоредбите на чл.195 – чл.202 от ЗКПО.
Следва да се има предвид, че съгласно чл.203 от ЗКПО, когато данъкът не е удържан и внесен по съответния ред, той се дължи солидарно от данъчно задължените за съответния доход лица.
(М. МУРГИНА)

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *