прилагане на ЗДДС

Изх. №24-33-19
Дата: 17.06.2009 год.
ЗДДС, чл. 6.
ОТНОСНО: прилагане на ЗДДС
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило по компетентност вна НАП с наш вх. № 24-33-19/18.02.2009 год., на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 отЗакона за НАП изразявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка :
Повереното ви дружество ………… ЕООД (………..) възнамерява да продаде с данъчна фактура готова продукция на мароканска фирма (купувач). По нареждане на купувача продадената готова продукция ще се транспортира от България до Португалия, където същата ще бъде преработена на ишлеме от португалска фирма. След преработването новото изделие ще бъде изпратено на купувача в Мароко. Португалската фирма не придобива собственост върху стоките, като извършва единствено услуга по работа върху движима вещ /ишлеме/, за което е предвидено да издаде фактура на мароканската фирма. Полученото в следствие на преработката ново изделие ще напусне територията на ЕС от Португалия, за което португалската фирма следва да изпрати на ………. копие от ЧМР или коносамент, заверен с печат от португалско митническо учреждение, че стоките са изнесени. Няма данни мароканската фирма да е регистрирана за целите на ДДС в Португалия или в друга държава-членка на ЕС (същата не ви предоставя свой идентификационен номер за целите на ДДС в друга държава-членка на ЕС).
Във връзка с така изложената фактическа обстановка сте задали следните въпроси:
1.Какъв режим от гледна точка на ЗДДС трябва да приложи ………………., при
положение че няма да разполага със заверена от българско митническо учреждение
митническа декларация, тъй като в придружаващите фактурата документи ще има
посочена дестинация Португалия – износ или вътреобщностна доставка /ВОД/, като се
има предвид, че ……… няма да разполага необходимите документи, предвидени от
ППЗДДС за удостоверяване на горепосочените операции.
2.При възникване на задължение за …………… да си начисли ДДС по повод на
тази операция, в случай че не се сдобие с необходимите документи в определения от
ЗДДС срок, възможно ли е на по-късен период, при получаването на упоменатите по-
горе документи, да възникне основание за възстановяване на внесения данък и какъв е
редът за това?
В отговор на така представената фактическа обстановка, допълнително изяснена в рамките на проведен с Вас телефонен разговор, и зададените от вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
1. По отношение на продажбата на готова продукция от ………… на клиента от Мароко:
1.1 ………… извършва облагаема доставка на стоки на територията на страната по смисъла на чл. 6, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от ЗДДС. По силата на чл. 17, ал. 2 мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя, от което следва, че доставката, която възнамерявате да извършите ще е с място на изпълнение на територията на страната. За същата ………. следва да приложи общия ред на облагане с ДДС, като издаде фактура по чл. 113 от ЗДДС, в която да начисли данък със ставка 20 на сто, за който …………. се явява лице-платец по силата на чл. 82, ал. 1 от закона. Същевременно по отношение на така начисления ДДС фирмата от Мароко не може да поиска неговото възстановяване по реда на Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. на министъра на финансите за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността, тъй като не отговаря на кумулативните изисквания на чл. 2, ал. 1 от наредбата, и в частност на т. 3 от въпросната разпоредба, а именно – да бъде установена в една от страните, упоменати в утвърден от министъра на финансите и министъра на външните работи списък със страните, които възстановяват ДДС или подобен данък на български лица.
Следва да имате предвид, че в хипотезата, при която мароканската фирма -купувач е регистрирана (или се регистрира) за целите на ДДС в Португалия, то тогава за ……….., ако са изпълнени всички останали законови изисквания, може да е налице осъществяване на ВОД по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС, облагаема по реда на чл. 53 от същия закон. Впоследствие стоките (в изменен вид, след извършената преработка от страна на португалската фирма) ще бъдат обект на износ от регистриралата се в Португалия мароканска фирма в качеството й на собственик на стоките.
1.2 Съгласно чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС за възмездна доставка на стоки се счита и изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от данъчно задължено лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка. В представения от вас случай обаче предходно цитираната разпоредба не може да намери приложение, тъй като в изложената фактическа обстановка не се открояват обстоятелства, на базата на които да се определи, че …………… извършва или възнамерява да извършва независима икономическа дейност на територията на Португалия. Тази констатация се извежда от следното:
-…………. не е собственик на стоките, когато те се намират на територията на
Португалия. Стоките са собственост на мароканската фирма;
-…………. не е получател на услугата по работа на ишлеме, доставяна от
португалската фирма;
-…………. не се явява износител на стоките в следствие на тяхната преработка.
2. По отношение възможността доставката на завършена продукция от страна на ………. да бъде оформена като износ или ВОД:
2.1. Предвид обстоятелството, че Кралство Мароко представлява “трета
страна“ по смисъла на §1, т. 2 от ДР на ППЗДДС, следва да се провери дали доставката
на готова продукция от страна на ………. не попада в обхвата на чл. 28, т. 1 и 2 от
ЗДЦС, според който облагаема доставка с нулева ставка е:
-доставкатана стоки,коитосеизпращатилипревозватотмястона
територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;
-доставкатана стоки,коитосеизпращатилипревозватотмястона
територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя,
ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната.
Съгласно чл. 21 от ППЗДДС За доказване на доставката по чл.28, т. 1 и 2 от закона, когато стоките се доставят до трета страна, доставчикът следва да разполага със следните документи:
-писмена митническа декларация, в която доставчикът е вписан като износител
на стоките, заверена от изходно митническо учреждение;
-фактура за доставката;
-документ за превоза стоките.
В представения от Вас случай не може да се приеме, че ще е налице доставка, облагаема с нулева ставка по чл. 28 от ЗДДС, тъй като стоките предмет на доставката /след преработката в Португалия/ няма да се изпращат или превозват от територията на страната до трета страна или територия, а от територията на друга държава членка. Освен това, предвид изложената от Вас фактическа обстановка, …………. от една страна няма да разполага митническа декларация, в която да е вписано като износител на стоките, заверена от митническо учреждение /в случая португалско/, а от друга страна, стоките предмет на износа няма да бъдат идентични със стоките, които са предмет на извършваната от вас доставка.
2.2. По смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностна доставка на стоки е
доставкатанастоки,коитосетранспортиратотилиза сметка на доставчика
(регистрирано по ЗДДС лице), или на получателя от територията на страната до
територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице
илиданъчнонезадълженоюридическолице,регистрирано за целите на ДДС в друга
държава членка. Следователно необходимите условия за определяне на една доставка като ВОД са следните:
-доставката е възмездна;
-доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице;
-получателят по доставката е регистриран за целите на ДДС в друга държава
членка;
-стоките се транспортират от територията на страната, до територията на друга
държава членка.
Видно от изложената от вас фактическа обстановка, от една страна португалската фирма не придобива собственост върху стоката, а от друга страна, мароканската фирма не е регистрирана за целите на ДДС в Португалия. Поради това, операцията която възнамерявате да извършвате не може да бъде окачествена като ВОД по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 4 от ЗДДС за възмездна вътреобщностна доставка на стоки се счита и изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от регистрирано по този закон лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС. Операцията, която възнамерявате да осъществите не отговаря и на предвидената в чл. 7, ал. 4 от ЗДДС, хипотеза, тъй като няма данни …………. да е регистрирано за целите на ДДС в Португалия.
Предвид гореизложеното считам, че по отношение на доставката, която възнамерявате да извършите следва да приложите реда на облагане с ДДС, упоменат в точка 1.1 от настоящия отговор.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *