прилагане на чл.1,ал.4 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и български граждани на работа в чужбина

1_104/04.04.2007г.
Чл.1,ал.4 от НООСБГРЧ
Относно:прилагане на чл.1,ал.4 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и български граждани на работа в чужбина
Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх. № ……………2007г. в
Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр…….., относноприлагане на чл.1,ал.4 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и български граждани на работа в чужбина, изразяваме следното становище:
Съгласно чл.1,ал.4 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и български граждани на работа в чужбина, видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до края на януари на съответната календарна година.
Тази разпоредбасе прилага във всички случаи когато самоосигуряващото се лице не е прекъснало упражняването натрудовата сидейност към края на януари на съответната календарна година и желае да промени видът на осигуряването.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
През календарната година самоосигуряващо се лице подава декларация за започване на трудова дейност, в която е посочен вид на осигуряване-инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.В рамките на същата година лицето подава декларацияза прекъсванена трудовата дейност и на един по-късен етапза възобновяване на дейността.
Възможно ли е при подаване на декларация за възобновяване на дейността/следкрая на януарина съответнатакалендарна година / да се посочи нов вид на осигуряване, а именно за всички осигурени рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица.
Задължениетоза осигуряване на лицатапо чл.4,ал.3,т.1-4 от КСО възниква от деня на започването или възобновяването на трудова дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.Всяко от обстоятелстватасе установява с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАПподаденадо компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпването му. Видът на осигуряването се определяв същата.
Във вашия случай няма пречка при подаване на декларация от самоосигуряващото се лице за възобновяването на трудовата си дейност да заяви че ще се осигурява за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица, предвид разпоредбата на чл.1,ал.3 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и български граждани на работа в чужбина според която се определя вида на осигуряването при започването или възобновяването на дейността.

Оценете статията

Вашият коментар