прилагането на чл.184 от ЗКПО

1_104/14.08.2008
ЗКПО чл.182, ал.1, т.1,184,188,189,190
Относно: прилагането на чл.184 от ЗКПО
Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№ ИТ-00-98/31.07.2008 г. в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” –
, относно прилагането на чл.184 от ЗКПО, изразяваме следното становище.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка – фирмата извършва производствена дейност /металолеене/. Дейността се извършва в общ. …, обл. …… – община с безработица по – висока от средната за страната. Дружеството не посочва сумата на получените минимални помощи за последните три години, включително текущата.
Въпросът е:
Има ли право на преотстъпване на корпоративен данък на основание чл.184 от ЗКПО.
С новият Закон за корпоративното подоходно облагане, в сила от 1 януари 2007 г. не са направени съществени промени в нормативните механизми, уреждащи данъчните преференции за намаляване и/или преотстъпване на корпоративен данък.
Нормативната уредба, свързана с условията за намаляване и/или преотстъпване на корпоративен данък, е регламентирана в Глава 22, раздел IVот ЗКПО.
Под понятието „държавна помощ” следва да се разбира смисълът вложен в чл.1, ал.3 от ЗДП, а именно това е всяка помощ, предоставена от държавата или общината или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на определени стоки, или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите членки.
Съгласно чл. 184 от ЗКПО (изм. – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) корпоративният данък се преотстъпва в размер до 100 на сто на данъчно задължени лица за данъчната им печалба от извършваната производствена дейност, включително производство на ишлеме, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. данъчно задълженото лице извършва производствена дейност единствено в общини, в които за предходната година преди текущата има безработица с или над 35 на сто по-висока от средната за страната за същия период;
2. (изм. – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) изпълнени са условията по:
а) член 188 – в случаите на минимална помощ, или
б) член 189 – в случаите на държавна помощ за регионално развитие.
Следователно данъчното облекчение, предоставено по реда на чл.184 от ЗКПО се третира като” държавна помощ”.
От друга страна данъчното облекчение, по чл.184 от ЗКПО представлява:
– минимална помощ, когато са изпълнени всички изисквания на чл.188 или
– държавна помощ за регионално развитие, когато са изпълнени изискванията на чл.189.
Съгласно чл.182, ал.1, т.1 от ЗКПО данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие, не може да се ползва от данъчно задължени лица, които извършват дейност в отрасъл стоманодобив.
Предвид извършваната от дружеството дейност, ако същата представлява стоманодобив, то на основание чл.182, ал.1, т.1 от ЗКПО дружеството няма да има право да прилага данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие за 2007 г.
За да се ползва преотстъпване по чл.184 от ЗКПО за 2007 г., следва да са изпълнени всички изисквания, посочени в чл.184, чл.188 – в случаите на минимална помощ и чл.190 от ЗКПО. Необходимо е също данъчно задълженото лице да е извън обхвата на лицата, дейностите или обстоятелствата, посочени в чл.182 от ЗКПО.

Оценете статията

Вашият коментар