Прилагането на чл.З, ал.4 от Наредба № Н-14 от 27 септември 2006г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на межд

Изх. № 24-34-158
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Прилагането на чл.З, ал.4 от Наредба № Н-14 от 27 септември 2006г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал
УВАЖАЕМИ Г-Н ………………,
По повод на Ваше запитване от 14.02.2007 г. до Директора на Офис „СДО“ при ТД на НАП – гр. София, препратено по компетентност вна Националната агенция за. приходите, Ви уведомявам за следното:
От фактите и обстоятелствата, станали известни след подаването на вашето запитване, е видно, че е налице случай при който на г-н …………… е възстановен данък върху добавената стойност (в размер на ……… лв.), за закупен1 лек автомобил съгласно фактура № …………/02.08.2006г., издадена от “……………..“ ООД. Основанието за това е чл.79 от отм. ЗДДС, във :връзка с чл.З, ал.1, т.1 от отм. Наредба № 5 от 10.07.2000 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния; персонал.
Посочената сума на данъка е възстановена съгласно Акт за прихващане или възстановяване № 1829/13.12.2006г., издаден от органи що приходите в ТД на НА П гр. София – офис „Средни данъкоплатци и осигурители“’.
Със закупуването от г-н ………….. на 06.02.2007г. на друг лек автомобил (от по-висок клас) е осъществен състава на чл.З, ал.4 от отм. Наредба № 5 от 10.07.2000 г. – заменяне на стоки от същия вид, преди да са изтекли 36 месеца от възстановяването.
Доколкото § 3 на ПЗР на от Наредба № Н-1.4 от 27 септември 2006г. отменя
Наредба № 5 от 2000 г., без да е регламентиран преходен режим, то чл. З, ал. 4 от Наредба № Н-14/ 27.09.2006 г. не е приложим. Това означава, че само възстановения за закупени стоки данък, на основание чл.174, ал.1 от ЗДДС, във връзка с чл.З, ал.1, т.1 от Наредба № Н-14/ 27.09.2006г., които в последствие се заменят със стоки от същия вид, преди да са изтекли 36 месеца от възстановяването, ще е условие да не се прилага чл.З, ал.1, т.1 от Наредба №Н-14/27.09.2006г.;
Предвид изложеното до тук, в конкретния случай следва, че:
1.Предвиденото ограничение с чл.З, ал.4 от Наредба № Н-14/ 27.09.2006 г. не води до основание за компенсиране на възстановения Данък по чл.79 от отм. ЗДДС с данъка подлежащ на възстановяване по реда и при условията на чл.174, ал.1 от ЗДДС(чл.З, ал.1, т.1 от Наредба № Н-14/ 27.09.2006г.). Възстановяването на данък но чл. 174 от ЗДДС не се обвързва с възстановения ДДС по горепосочената фактура № 0000470184/02.08.2006г. ‘ :
2.Начислен данъквърху добавена стойност,В размерна6812.81 лв.,за закупения от страната на 06.02.2007г. лек автомобил, ще възникне правона възстановяване на платения ДДС, разбира се, когато са изпълнени останалите изисквания,предвидени в Наредба № Н-14/ 27.09.2006г.
//

Оценете статията

Вашият коментар