Прилагане на чл. 24, ал. 2, т. 10 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. № 26-А-302
Дата:10.04.2014 год.
ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 10;
Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове чл. 37, ал. 2.
Относно: Прилагане на чл. 24, ал. 2, т. 10 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № ………, Ви уведомявам следното:
По повод писмо с наш Изх. № ……………., в което е изразено становището на приходната администрация относно прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 10 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в настоящото Ви запитване е поставен въпросът как следва да се приложи същата разпоредба в случаите, когато през годината са представени документи за лечение на различни заболявания на работника (например – пневмония, грип и следоперативно лечение).
С оглед действащата нормативна уредба, изразявам следното становище по поставения въпрос:
В ЗДДФЛ не е установена легална дефиниция на понятието „еднократна помощ”, поради което, по аргумент от чл. 37, ал. 2 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, понятието следва да се тълкува в общоприетия му смисъл. От общоприетия смисъл на думата „еднократна” следва, че разпоредбата на чл. 24, ал. 2,
т. 10 от ЗДДФЛ е приложима за помощ, предоставена само за едно заболяване на работника през данъчната година – до стойността на лечението на това заболяване. В разглежданата разпоредба и в ЗДДФЛ като цяло не са регламентирани условия за прилагането й в зависимост от продължителността и/или от поредността на заболяването на работника през годината. Ето защо решението за кое от заболяванията в конкретния пример ще се предостави помощ или за коя от помощите, предоставени за повече от едно заболяване на работника през годината, ще се приложи чл. 24, ал. 2, т. 10 от ЗДДФЛ е съобразно начина на разпределение на средствата за социални разходи в предприятието, определен по реда на Кодекса на труда или от ръководството на предприятието.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на услуга по автомобилен превоз на стоки в рамките на ЕС, предоставена на българско данъчно задължено лице

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на услуга по автомобилен превоз на стоки в рамките на ЕС, предоставена

Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки, транспортирани до територията на трета страна

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки, транспортирани до територията на трета страна В Дирекция

porn