прилагане на чл. 25, ал. 6 от ЗДДС.

Изх. №24-34-391
Дата: 10.03.2008 год.
ОТНОСНО: прилагане на чл. 25, ал. 6 от ЗДДС.
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр…………., препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-391 от 25. 04. 2007 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването Ви е поставен въпрос относно тълкуване на разпоредбата на чл. 25, ал. 6 от ЗДДС, редакцията в сила до 31. 12. 2007 г., и в тази връзка е необходимо да имате предвид следното:
Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. Съгласно чл. 25, ал. 6 от ЗДДС, когато преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2, 3 и 4 от същия закон, се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането, с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка.
Следователно, в случай, че данъчното събитие все още не е възникнало, но е налице плащане по доставката, на основание чл. 25, ал. 6 от ЗДДС възниква задължение за начисляване на дължимия ДДС при получаване на авансовото плащане. В случай, че лицата не са се договорили, данъкът да се дължи отделно от данъчната основа на доставката, а са договорили само сума, която представлява аванс по доставката, то следва да се приеме, че данъкът е включен в стойността на аванса. Основание за това е факта, че авансът представлява частично плащане по доставката и като такова за него следва да се прилагат правилата, приложими за съответната доставка – т.е. на основание чл. 67, ал. 2 от ЗДДС, когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена. В този смисъл, тъй като полученото по доставката е само аванс по същата, то данъчната основа на частичното плащане е само възнаграждението, платено към
1
момента по доставката, т. е. получения аванс с включен в тази стойност съответен размер на данъка /при условие, че не е налице друга уговорка между страните/. Размерът на данъка следва да се изчисли по чл. 53, ал. 2 от ППЗДДС, като под договорена цена с включен данък следва да се разбира получено авансово плащане с включен данък.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите &lt

3_433/07.03.2016г.ЗДДС, чл.6, ал.3,т.1ЗДДС, чл.9, ал.3,т.1Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на

Осигуряването и данъка върху доходите на работниците, които ще са български физически лица и с които дружеството има сключени трудови договори;

2_1485/26.08.2010г.Регламент № 883/2004 чл. 11(1)Регламент № 883/2004 чл. 12(1)ЗДДФЛ §1, т.26, буква а/ от ДРЗКПО чл.3, ал.2ДОПК §1, т.5 от ДРСИДДО чл.5, ал.3Във Ваше писмено