Прилагане на чл. 29, т. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. № 94-Д-130
Дата: 14.09.2010 год.
ЗДДФЛ, чл. 29, т. 1
Относно: Прилагане на чл. 29, т. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено 94-Д-130/13.04.2010 г., Ви уведомявам следното:
Във връзка с постъпили запитвания относно данъчното третиране на националните и европейските доплащания на физическите лица – земеделски производители, помолихме за становище по компетентност Дирекция „Данъчна политика“ на . Изразеното становище от същата дирекция (писмо с наш вх. № 04-19-864/23.08.2010 г.) е, както следва:
С измененията и допълненията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2010 г. е отменен чл. 13, ал. 3, в който се регламентираше освобождаването от облагане на доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, включително едноличните търговци, за производството на непреработена растителна и животинска продукция. Тази разпоредба беше сред мерките с право да се прилагат в непроменен вид до края на 2009 г., обявени от Република България пред Европейската комисия като „съществуваща помощ“ съгласно Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз. От 01.01.2010 г. освобождаването от облагане (което всъщност представлява държавна помощ по смисъла на Закона за държавните помощи) не може да се прилага без промяна и одобрение на Европейската комисия за съвместимост с правилата за държавните помощи в областта на селското стопанство и с Общия пазар.
Предвид гореизложеното, цитираното данъчно облекчение е отменено и доходите от производството на непреработени селскостопански продукти, придобити от физическите лица, регистрирани като земеделски производители, се облагат след приспадане на 60 % нормативно признати разходи (чл. 29, т. 1 от ЗДДФЛ).
В ЗДДФЛ не е предвиден специален режим на третиране на националните и европейските доплащания на земеделските производители от ДФ „Земеделие“, по САПАРД и директните плащания за площ по СЕПП. След отмяната на данъчното облекчение по чл. 13, ал. 3 от ЗДДФЛ не съществува хипотеза, при която получените доплащания са необлагаем доход по смисъла на закона. Следователно, тези доплащания се включват към доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *