прилагане на чл. 35 от ЗДДС

Изх. № 26-Х-6
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: прилагане на чл. 35 от ЗДДС
Уважаеми г-н,
Във връзка с ваше писмено запитване с вх. № 26-Х-6/27.02.2007 г., Националната агенция за приходите Ви уведомява следното :
С данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока . Облагаема доставка съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДЦС е всяка доставка на стока, когато е извършена от данъчнозадължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка . Съгласно &1, т.1 от ДР на ЗДДС „територия на страната“ е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона“ . Видно от изложеното, доставките които извършвате на лице, което упражнява дейност в безмитна зона е облагаема доставка с място на изпълнение на територията на страната . При извършване на облагаема доставка с място на изпълнение на територията на страната съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗДДС данъчната ставка е 20 на сто и данъкът е изискуем от доставчика на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС. Доставчикът, за който данъкът е станал изискуем, е длъжен да го начисли като издаде фактура , в която посочи данъка на отделен ред; включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справката- декларация и посочи данъка в дневника за продажбите. Фактурата трябва да отговаря на изискванията на чл. 114 от ЗДДС и чл. 78 от ППЗДДС .
Съгласно член 35 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е продажбата на стоки в обектите за безмитна търговия. Това са търговски обекти отговарящи на изискванията на Закона за безмитната търговия . Продажбата на стоки в търговски обекти за безмитна търговия е облагаема с нулева ставка само когато продажбата на стоките се счита за износ, съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове / чл. 35, ал. 1 от ППЗДДС/. Продажбите на стоки в търговските обекти за безмитна търговия се отчитат и документират по реда на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове / чл. 35, ал. 2 от ППЗДСС/. Законът за акцизите и данъчните складове използва понятието „изнасяне“ . Съгласно чл. 4, т. 35 от същия “изнасяне“ е движение на акцизни стоки от територията на страната до територията на трета страна или трета територия. Разпоредбите в ППЗАДС относно продажбата на стоки в търговските обекти за безмитна търговия и зареждането на течни горива в свободните зони са отменени с държавен вестник в брой осми от 2007 година . Редът за извършване на продажби в търговските обекти за безмитна търговия е уреден в чл. 17 от Закона за безмитната търговия .
Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за безмитната търговия извършените продажби на стоки в търговските обекти се смятат за износ, съответно за реекспорт и се удостоверяват със:
1. издадена касова бележка от регистрирано фискално устройство и заверен от
митническите органи 24 часов отчет за извършените продажби от обекта, с приложени
копия на издадените касови бележки;
2. митническа декларация с общ, периодичен или рекапитулативен характер.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *