Закона за корпоративното подоходно облагане (обн. ДВ бр. 105 от 22.12.2006г., в силаот01.01.2007г.)

Изх. № 37-00-2
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Закона за корпоративното подоходно облагане (обн. ДВ бр. 105 от 22.12.2006г., в силаот01.01.2007г.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Националната агенция за приходите с вх. № 37-00-2/08.01.2007г., изразявам следното становище:
1. По първия поставен въпрос относно броя на подлежащите на деклариране игрални съоръжения в случай, че през текущото тримесечие има увеличение или намаление на броя на игралните съоръжения, за което Държавната комисия по хазарта е издала разрешение:
Съгласно чл.1, т. 6 от ЗКПО този закон урежда облагането на дейността на организаторите на хазартни игри. Съобразно чл.242 от същия закон хазартната дейност с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино се облага с данък върху хазартната дейност, който е окончателен. На основание чл.244 от ЗКПО данъкът се определя за вписаните в разрешението и експлоатирани:
1.хазартни игрални автомати, съответно всяко игрално място от тях;
2.съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или
кучета;
3. рулетки в казино, игрални маси или за други игрални съоръжения в казино.
Данъкът се определя за тримесечие в размерите, посочени в чл.245, ал.1 от ЗКПО.
Разпоредбата на чл.245, ал.З от ЗКПО регламентира случаите, при които в рамките на тримесечието е издадено или отнето разрешението за организиране на хазартни игри със съответното съоръжение. В тези случаи съгласно посочената разпоредба данъкът се дължи в пълен размер за съответното тримесечие. Данък не се дължи единствено за тримесечията преди издаване и след отнемане на разрешението за организиране на хазартни игри със съответното съоръжение (чл.245. ал.2 от ЗКПО).
Видно от цитираните разпоредби данък за съответното тримесечие се дължи върху максималния брой игрални съоръжения, за които е налице издадено разрешение. Следователно намаляването на броя на игралните съоръжения в рамките на тримесечието
няма да окаже влияние върху размера на дължимия данък. Казано с други думи, ако на лицето е издадено разрешение от ДКХ например на 15 май за увеличение на броя на хазартните игрални автомати от Юбр. на 15бр., на основание чл.245, ал.З от ЗКПО данъкът за второ тримесечие се дължи в пълен размер за 15бр. игрални автомати. Аналогично, ако в рамките на дадено тримесечие ДКХ издаде разрешение за намаляване на броя на игралните автомати например от 15бр. на Юбр., данъкът за съответното тримесечие се дължи отново в пълен размер за 15бр. хазартни игрални автомати.
2. По втория поставен въпрос относно наличието или липсата на задължение на организатора на хазартни игри да декларира данъка до 15-о число на месеца, следващ тримесечието според броя н вида на игралните съоръжения съобразно издаденото от Държавната комисия по хазарта разрешение при положение, че същият е уведомил по реда па чл.76, ал.4 от Закона за хазарта (ЗХ) за временно спиране на дейността за цялото тримесечие или за част от него:
Съгласно разпоредбата на чл.246 от ЗКПО организаторът на хазартна игри с дльжен да декларира данъка по чл.245 от същия закон в съответната ТД па НАП. Окончателен данък върху хазартната дейност с хазартни съоръжения не се дължи единствено в случаите на чл.245, ал.2 от ЗКПО – за тримесечния период преди издаване и след отнемане на разрешението за организиране на хазартни игри със съответното съоръжение.
Ако се приеме, че подаване на уведомление за временно спиране на дейността може да се приравни на отнемането на разрешение за извършване на хазартна дейност, респективно – да доведе до недължимост на данъка, би се стигнало индиректно до освобождаване от данък, т. е. без за това да има нарочна законова норма. Освобождаването от вече възникнало данъчно задължение е данъчно облекчение, а съгласно чл. 60, ал. 2 от Конституцията на Република България данъчните облекчения се установяват само със закон.
Доколкото случаите, регламентирани в разпоредбата на чл.76, ал.4 от ЗХ, не пораждат като правна последица отнемане на разрешението за извършване на хазартна дейност, считаме, че при временно спиране на дейността, данък се дължи и съответно – организаторът ‘на хазартната игра е длъжен да подаде декларация по реда на чл.246 от ЗКИО и в случаите, когато е подал уведомление по чл.76, ал.4 от ЗХ до Държавната комисия по хазарта за временно спиране на дейността за част или цялото тримесечие.
//

Оценете статията

Вашият коментар