прилагане на чл. 4, т. З от Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Изх. № 04-19-123
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: прилагане на чл. 4, т. З от Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Уважаеми господин ,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 04-19-123/31.01.2007 г.,Ви уведомява следното:
Съгласно разпоредбите на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (обн. ДВ. бр.63/2006г., изм. бр.86/2006г., изм. бр.105/2006г., изм. бр.108/2006г.) данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път.
Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ. бр. 106/2006 г., изм.бр.7/ 2007 г.) определя условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства, техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки.
В чл. 4 и чл. 5 от Наредба № Н-18/2006 г. са изброени лицата, респективно извършваните от тях дейности освободени от задължението за използване на фискални устройства за отчитане на оборотите от продажби.
Съгласно чл. 4, т. З от Наредба № Н-18/2006 г. не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез фискално устройство лице, което извършва продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата, и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101/1994 г.; изм. и доп., бр. 38/1995 г.; изм., бр. 73/1998 г., бр. 8/2001 г.).
Условията и реда за извършване на обществени вътрешни и международни превози на пътници и товари с автомобили, извършвани от български или чуждестранни превозвачи се уреждат от Закона за автомобилните превози (обн. ДВ. бр.82/1999г., … поел. изм. ДВ. бр. 102/2006г.).
Съгласно чл.39, ал.1 от Закона за автомобилните превози за превози се използват билети по образец, утвърден от министъра на транспорта и министъра на финансите, отпечатани съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и
контрол върху ценни книжа (приета с ПМС № 289/1994 г., обн., ДВ, бр. 101/1994 г. … посл.изм. бр. 8/2001 г.) или от фискални устройства по реда на Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (обн., ДВ. бр. 16 от 1999 г. … посл.изм. бр.83/2005 г.).
Образците на билети за превоз на пътници са утвърдени със съвместна заповед № РД-08-366 от 12.08.2005 г. на Министерство на транспорта и съобщенията и .
По отношение на вида на билетите, използвани при извършване на обществени вътрешни и международни превози е приложима разпоредбата на чл.39, ал.1 от Закона за автомобилните превози, съгласно която за превози се използват един от двата вида билети:
•^ по образец, съгласно заповед № РД-08-366 от 12.08.2005 г. на Министерство на транспорта и съобщенията и ;
^ издадениот фискални устройства по реда на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006г.
В тази връзка е дадена възможност за превозвачите на пътници, документирането на услугата да става по един от двата начина, които са в съответствие с действащото законодателство.
С уважение,
Красимир Стефанов,
Зам.-изпълнителен директор на

Оценете статията

Вашият коментар