прилагане на чл. 41 от ЗДДС в сила от 01. 01. 2007 г.

Изх. № 24-33-22
Дата:25.02.2008 г.
ОТНОСНО: прилагане на чл. 41 от ЗДДС в сила от 01. 01. 2007 г.
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр…………. , препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-22 от 21. 05. 2007 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Физическо лице, преподавател във ВУЗ, пише и издава учебни помагала за 1- 8 клас, които са одобрени от МОН. Тези помагала не са безплатни и се купуват от учениците.
Въпросите, които поставяте са: 1. При условие, че предоставите с договор учебните помагала на ВУЗ и след което ВУЗ ги разпространява – в този случай приложима ли е разпоредбата на чл, 41, т. З от ЗДДС?
2.при условие, че ги предоставя на издателство, ще бъдат ли обложени с ДДС?
3.При условие, че се регистрирам като ЕТ и ги разпространявам, ще бъдат ли
обложени с ДДС?
Освободените доставки, свързани с образование, спорт или физическо възпитание са посочени в чл. 41, глава четвърта от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. Според ал. 1 , т. З от цитираната разпоредба, освободена доставка е доставката на учебници и учебни помагала, одобрени от министъра на образованието и науката или от министъра на културата в съответствие с утвърдените задължителни учебно-образователни програми и учебни планове, когато стоките са доставени от организациите по т. 1, буква “а“, както и доставката на учебници и учебни помагала, когато стоките са доставени от организациите по т. 1, буква “б“.
За да се определи доставката като освободена на основание чл. 41, ал. 1, т. З от ЗДДС. необходимо е условията, които се съдържат в разпоредбата да са изпълнени кумулативно, т. е. :
Доставените стоки да са учебници и учебни помагала, одобрени по
съответния ред;
Стоките да са доставени от организациите по т. 1, букви „а“ и „б“, а именно:
•детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната
просвета, институциив систематанапрофесионалното образование и
обучениепоЗаконазапрофесионалнотообразованиеиобучениеили
културно-просветни или научни институции – чл. 41, т. 1,6. „а“;
•висши училища по Закона за висшето образование – чл. 41, т. 1, б. „б“ от
зддс.
Следователно като освободени доставки по смисъла на чл. 41 от ЗДДС следва да се определят доставките на учебници и учебни помагала, одобрени по съответния ред. които са доставени от организациите, посочени в т. 1, от същата разпоредба. В
случаите, когато условията на чл. 41, т. З не са налице кумулативно, доставките ще бъдат облагаеми по силата на чл. 12 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

общата система на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.07.2011 г. Регламентът е задължителен и се прилага пряко във всички държави-членки, поради което българските дружества, доставчици на у

В Дирекция ”ОДОП” – постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-327/ 23.07.2013 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дейността на фирмата е създаване и

ЗКПО, чл.75,ЗДДФЛ, чл.50,ЗДДФЛ, чл.26, aл. 1

2_273/22.02.2011г.ЗДДФЛ – чл.26, ал.1, чл.50ЗКПО- чл.75 Въпросът Ви е: трябва ли да подавате годишна данъчна декларация за доходите?От изложената в писмото Ви фактическа обстановка не

определяне на режима на облагане по реда на ЗДДС и на ППЗДДС на доставки на стоки или услуги при извършването на публична продан по реда на ДОПК и ГПК от държавни съдебни изпълнители

ОТНОСНО: определяне на режима на облагане по реда на ЗДДС и на ППЗДДС на доставки на стоки или услуги при извършването на публична продан по

ЗДДФЛ, чл.18

Във връзка с постъпило от Вас запитване с вх. № …./15.03.2017г. в Дирекция ОДОП ……,с поставени въпроси свързани с ползване на данъчно облекчение по чл.18

ЗДДС, чл.45, aл. 5, т. 1,ЗДДС, чл.67, aл. 2

Изх. № 26-Е-9Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………В отговор на запитването Ви дали върху цената на имота, правото на собственост върху който сте придобили през 2007

еклариране на дължим окончателен данък от местно физическо лице за получени доходи от дивиденти от източник в чужбина в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на ф

Изх. № М-94-С-20Дата:22.02.2018 год.ЗДДФЛ, чл. 67, ал. 4 ОТНОСНО: Деклариране на дължим окончателен данък от местно физическо лице за получени доходи от дивиденти от източник

gokyuzu