прилагане на чл. 41 от ЗДДС в сила от 01. 01. 2007 г.

Изх. №24-31-225
Дата: 10.03.2008 год.
ОТНОСНО: прилагане на чл. 41 от ЗДДС в сила от 01. 01. 2007 г.
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр……….. , препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-225 от 18. 06. 2007 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„………….“ ЕООД е лицензирано като Център за професионално обучение по Закона за професионалното образование и обучение. Фирмата не е регистрирана по ЗДДС.
Въпросът, който поставяте е: При условие, че фирмата се регистрира по ЗДДС, ще бъде ли освободена от облагане с данък върху добавената стойност за продажбата на учебници втора употреба?
Освободените доставки, свързани с образование, спорт или физическо възпитание са посочени в чл. 41, глава четвърта от ЗДДС. Според ал. 1, т. З от цитираната разпоредба, освободена доставка е доставката на учебници и учебни помагала, одобрени от министъра на образованието и науката или от министъра на културата в съответствие с утвърдените задължителни учебно-образователни програми и учебни планове, когато стоките са доставени от организациите по т. 1, буква “а“, както и доставката на учебници и учебни помагала, когато стоките са доставени от организациите по т. 1, буква “б“.
За да се определи доставката като освободена на основание чл. 41, ал. 1, т. З от ЗДДС, необходимо е условията, които се съдържат в разпоредбата да са изпълнени кумулативно, т. е. :
– Доставенитестокида са учебници иучебни помагала, одобренипо
съответния ред;
-Стоките да са доставени от организациите по т. 1, букви „а“ и „б“, а именно:
•детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната
просвета, институции в системата на професионалното образование и
1
обучение по Закона за професионалното образование и обучение
или културно-просветни или научни институции – чл. 41, т. 1,6. „а“;
•висши училища по Закона за висшето образование – чл. 41, т. 1,6„б„от
ЗДДС
Съгласно чл. 18, т. 5 от Закона за професионално образование и обучение /ЗПОО/, центровете за професионално обучение са институции в системата на професионалното образование и обучение. Същите подлежат на лицензиране по предвидения в закона ред, като по силата на чл. 49а от ЗПОО, лицензията дава право за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация или за извършване на професионално ориентиране. Лицензията за професионално обучение или за професионално ориентиране се издава от Националната агенция за професионално образование и обучение, съгласно чл. 22, ал. 6 от ЗПОО.
Предвид това, в случай, че „……………..“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС лице и доколкото попада в обхвата на чл. 41, т. 1, б. „а“ от ЗДДС, доставките на учебници и учебни помагала, които са одобрени по съответния ред, следва да се определят като освободени, по силата на чл. 41 от същия закон, независимо от това дали, предмет на доставката ще бъдат новоотпечатани или вече използвани през минали учебни години от ученици и студенти учебници и учебни помагала.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »