Прилагане на чл. 42 и чл. 49 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица н случаите, когато трудови възнаграждения за декември 2007 г. са изплатени през януари 2008 г.

Изх. № 33-00-261
Дата: 14.11.2008 год.
ЗДДФЛ, чл. 42;
ЗДДФЛ, чл. 49.
ОТНОСНО: Прилагане на чл. 42 и чл. 49 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица н случаите, когато трудови възнаграждения за декември 2007 г. са изплатени през януари 2008 г.
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 33-00-261/21.10.2008 г., Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването Ви и от приложенията към него, работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември 2007 г. е определил годишния размер на данъка върху доходите от трудови правоотношения. При определянето на данъка работодателят не е включил в облагаемия доход трудовото възнаграждение на служителката за декември 2007 г., изплатено през януари 2008 г. Така извършеното определяне на годишния размер на данъка за придобитите през годината доходи от трудови правоотношения е в съответствие с разпоредбите на чл. 49 във връзка с чл. 25 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
За целите на авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения, в чл. 42 от ЗДДФЛ е регламентирано, че размерът на авансовия данък се определя на базата на месечната данъчна основа. Месечната данъчна основа се формира, като облагаемият доход, начислен за съответния месец, се намалява с предвидените в закона вноски и данъчни облекчения. Тъй като във връзка с въвеждането на плоския данък в ЗДДФЛ не е предвиден преходен режим, авансовото облагане на начислените за 2007 г. доходи от трудови правоотношения не е обвързано с момента на изплащането им. Следователно, при определянето на размера на авансовия данък за тези доходи се прилагат разпоредбите на ЗДДФЛ, действащи до 31 декември 2007 г.
Предвид гореизложеното, в конкретния случай дължимият авансов данък за декември 2007 г. е отразеният във фиша на служителката за същия месец – 198,24 лв. Размерът на данъка е определен по таблицата към чл. 42, ал. 3 от ЗДДФЛ, след като начисленият облагаем доход за декември 2007 г. е намален със задължителните осигурителни вноски, които са за сметка на лицето.
Както сте указали в запитването си, начисленият облагаем доход на лицето за ноември 2007 г. е равен на начисления за декември 2007 г., което предполага, че дължимият авансов данък за ноември също е 198.24 лв. В подкрепа на това предположение е и служебната бележка, издадена от работодателя, в която същата сума е посочена като данък, удържан през 2007 г. Тъй като изчислената от работодателя годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, придобити от служителката през 2007 г., не превишава размера на необлагаемата годишна данъчна основа, работодателят е възстановил пълния размер на удържания данък, на основание чл. 49, ал. 6 от ЗДДФЛ. Фактът, че надвнесеният данък е възстановен за сметка на авансовия данък за декември 2007 г., не е основание да се смята, че за целите на определянето на нетното възнаграждение за декември 2007 г. не е налице дължим данък.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *