задължително здравно осигуряване и здравноосигурителен статус на инвалид с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане

Изх. № 33-00-94
Дата: 22.03.2011 год.
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 4;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 8;
ЗЗО, чл. 40, ал. 5;
ЗЗО, чл. 109.
Относно: задължително здравно осигуряване и здравноосигурителен статус на инвалид с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане
Във връзка с писмото Ви до Агенцията за хората с увреждания, препратено ни по компетентност от Националния осигурителен институт, постъпило и заведено вна НАП с вх. № ……………от ……….. г. и въз основа на общо формулираното запитване, изразяваме следното принципно становище:
На основание разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 4 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ върху размера на пенсията или сбора от пенсиите, без добавките към тях, пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд подлежат на задължително здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет, освен ако не са осигурени на друго основание.
Текста на разпоредбата е общ и се прилага и по отношение на пенсионерите, получаващи пенсии за инвалидност поради общо заболяване от държавното обществено осигуряване.
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 8 от ЗЗО за лицата, получаващи обезщетение за безработица вноските са за сметка на републиканския бюджет.
На основание цитираните разпоредби, в случай, че сте пенсионер от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд, или получавате обезщетение за безработица, здравноосигурителните Ви вноски следва да са за сметка на републиканския бюджет.
В случай, че не сте пенсионер от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд и не получавате обезщетение за безработица, следва да имате предвид:
Лицата, които нямат доходи, върху които се дължат здравноосигурителни вноски и не подлежат на осигуряване от Републиканския бюджет, дължат здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. Вноските са за тяхна сметка и се внасят до десето число на месеца, следващ този, за който се отнасят, върху месечен осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Тези лица извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация. Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 5 лицата, които не подлежат на осигуряване по чл. 40, алинеи 1, 2 и 3, са длъжни да декларират това обстоятелство, като в декларацията посочват, че ще се осигуряват по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от закона. Срокът за подаване на декларацията е до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство.
Относно здравноосигурителните Ви права следва да имате предвид разпоредбата на чл. 109 от ЗЗО, съгласно която здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват, в случай че лицата не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ. Лицата, които не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ, възстановяват здравноосигурителни права, при условие че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за тези 36 месеца. Здравноосигурителните права се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.
ЗАМ.
/СТ. МАРКОВ/

Оценете статията

Вашият коментар