прилагане на чл. 57 и чл.166 от Закона за данък върху добавената стойност

Изх. № 26-М-46
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: прилагане на чл. 57 и чл.166 от Закона за данък върху добавената стойност
Уважаеми господин,
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо с Изх. № 52/24.04.2007г., постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-М-46/26.04.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството осъществява внос и обработка на магнезий и магнезиеви сплави. Във връзка с производството се извършва регулярно внос на суровините от Китай, като фирмата заплаша големи суми ДДС. Поставен е въпрос относно възможността да се осъществява внос посредством декларация, оповестяваща внос без прилагане на ДДС.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1. т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Закона за данъка върху добавената стойност предвижда при определени условия митническите органи да допуснат вдигане ма стоки от внос. без данъкът да с ефективно внесен или обезпечен. Съгласно чл.57, ал.1 от ЗДДС, начисляването на данъка при внос може да се извърши от вносителя, ако той е регистрирано лице и има разрешение за прилагане на този режим във връзка с реализирането на инвестиционен проект по чл. 166.
В тези случаи вносителят упражнява правото си на начисляване на данък по реда, посочен в чл. 164, ал. 2 на закона.
Следва да се има предвид, че съгласно чл.166, ал.1 от ЗДДС, разрешение за прилагане на специалния ред за начисляване на данъка при внос или за възстановяване на данъка в 30-дневен срок се издава на лице, което отговаря едновременно на следните условия:
1.реализира инвестиционен проект, одобрен от министъра на финансите.
2.регистрирано е по този закон,
3.няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите,
4.налице са условията за предоставяне на държавна помощ за регионално развитие съгласно Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му. С изключение на минималните помощи по смисъла на Закона за държавните помощи.
Инвестиционният проект се одобрява от министъра на финансите, когато са налице едновременно следните обстоятелства – срокът на изпълнение на проекта е до две години, размерът на инвестициите е над 10 млн. лв. за период, не по-дълъг от две години, създават се повече от 50 нови работни места, лицето има възможности за финансиране на проекта, както и за изграждане и поддържане на обекти, осигуряващи изпълнението му. Разрешението за прилагане на този специален ред се издава от Министъра на финансите за срок до две години въз основа на писмено искане, към което се прилагат определени документи.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *