задължителни осигурителни вноски за лице, регистрирано като упражняващо свободна професия в България, което е сключило договор с Европейското патентно ведомство с място на работа на територията на Алб

Изх. №33-00-426
Дата:05.03.2012 год.
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 1;
ЗЗО, чл. 33, ал. 1;
Регламент № 987/2009, чл. 14(6);
Спогодба по държавното обществено осигуряване между
България и Албания
Относно: задължителни осигурителни вноски за лице, регистрирано като упражняващо свободна професия в България, което е сключило договор с Европейското патентно ведомство с място на работа на територията на Албания и България
Във връзка с Ваше писмо, изпратено ни от Националния осигурителен институт за разглеждане по компетентност, заведено в ЦУ на НАП с вх. № ………./06.12.2011 г., предвид допълнително представената от Вас информация с писмо заведено в ЦУ на НАП с вх. № ………../30.01.2012 г., Ви уведомяваме следното:
Видно от изложеното в запитването и приложенията към него, Вие сте лице, регистрирано като упражняващо свободна професия в България, което е сключило договор с Европейското патентно ведомство с място на работа на територията на Албания и държави–членки на Европейския съюз (ЕС) за дейностите, предвидени в проекта.
В тази връзка следва да се има предвид, че България прилага както регламентите за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на ЕС, така и спогодба с Република Албания в областта наобщественото осигуряване. Това означава, че за да се определи в конкретния случай държавата или държавите в които се дължат задължителните осигурителни вноски трябва да се прецени приложимостта на всеки един от тези координационни инструменти по отношение на осигуреното лице, а евентуално при необходимост и взаимовръзката между въпросните координационни инструменти.
1. Спогодба по държавното обществено осигуряване между България и Албания
Спогодбата между България и Албания не въвежда като основен принцип приложимостта на само едно законодателство и не урежда изрично случаите на паралелна трудова активност на територията на договарящите държави. Следователно, при определяне на приложимото право по спогодбата, за периодите на паралелна трудова дейност на територията на двете договарящи държави за Вас се прилага съответното национално законодателство.
Регистрираните като упражняващи свободна професия попадат сред задължително осигурените за държаното обществено осигуряване (ДОО) лица на основание чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Кръга на лицата, които са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса е определен в чл. 33, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, в това число всички български граждани, които не са граждани и на друга държава. Следва да се има предвид, че изпълнението на задължения по българското законодателство във връзка със статута Ви на самоосигуряващо се лице, само по себе си, не изключва възникване на задължения по законодателството на другата държава (Албания), в зависимост от спецификата на въпросното законодателство. Посоченият в запитването Ви чл. 26(2)(в) от Рамковото споразумение между Правителството на Република Албания и Европейската Комисия, няма връзка с определяне на държавата или държавите, в които се дължат задължителни осигурителни вноски, тъй като въпросната разпоредба има отношение само към данъчното облагане.
2. Регламентите за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на ЕС
Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 се прилагат на територията на всички държави–членки на ЕС към граждани на държава–членка, лица без гражданство и бежанци, които пребивават в държава–членка, които са или са били подчинени на законодателството на една или повече държави–членки, както и към членовете на техните семейства.
Приложимото законодателство се определя според разпоредбите на Дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004 (чл. 11 – 16), при условие, че е налице трансгранична ситуация (пресичане на граници между държави, които прилагат регламента от лица, попадащи в персоналния му обхват).
„Определяне на приложимото законодателство” е един от основните принципи, установени с Регламент (ЕО) № 883/2004. Според този принцип, лицата, за които се прилага регламента са подчинени на законодателството на само една държава–членка (основание чл. 11(1) от Регламент (ЕО) № 883/2004).
Основното правило при определяне на приложимото право е, че лицата са подчинени на законодателството на държавата–членка, на чиято територия полагат труда си (“lex loci laboris”). Лицата осъществяващи дейност като заети или като самостоятелно заети в една държава–членка са подчинени на законодателството на тази държава (основание чл. 11(3)(а) от Регламент (ЕО) № 883/2004).
Когато става въпрос за лица обичайно осъществяващи дейност като самостоятелно заети в две или повече държави–членки, Регламент (ЕО) № 987/2009 определя, че това са тези които едновременно извършват или редуват една или повече отделни дейности като самостоятелно заети лица в две или повече държави–членки, независимо от естеството на тези дейности (основание чл. 14(6) от регламента по прилагане).
Второстепенните и спомагателните дейности, които са незначителни като вложено време и икономически ефект, не следва обаче да се вземат предвид припреценката дали едно лице осъществява дейност в две или повече държави–членки. Поддейности, които са незначителни като вложено време и икономически ефект се има предвид дейности с постоянен характер, които обаче са несъществени най–вече от гледна точка на времетраенето. Дейности, които съставляват по–малко от 5 % от общото работно време на лицето и/или за които се полага по–малко от 5 % от общото възнаграждение на лицето се разглеждат като незначителни по своето естество.
Това означава, че ако дейността Ви на територията поотделно на всяка друга държава–членка съставлява по–малко от 5 % от общото работно време и/или за която се полага по–малко от 5 % от общото възнаграждение, спрямо Вас не е налице трансгранична ситуация и не попадате в приложното поле на регламентите за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на ЕС. При възникнала такава хипотеза спрямо Вас намира приложение съответното национално законодателство. По отношение правните основания за попадане сред лицата, които подлежат на ДОО и на задължително осигуряване в НЗОК, моля да имате предвид изложеното в предишната точка от настоящото писмо.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА НАП:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *