Прилагане на чл. 58 от ЗДДС

1_111/12.08.2010
Относно: Прилагане на чл. 58 от ЗДДС

По повод Ваше запитване, постъпило вх.№ вх.№ ………………..2010г., Дирекция „ОУИ” – гр………….. изразява следнотопринципно становище:
Поставен е следният въпрос: Като физическо лице сте оформили режим внос на употребявана шевнамашина, която преди време вие самата сте подарили на дъщеря ви, която е изнесла машината при напускане на страната. Към запитването прилагате копия на документи и копие на отговор от Митническо бюро – гр…………… Питате може ли един и същ човек да плаща два пъти данък за една и съща вещ, както и дали правилно е удържан данъка и как да бъде възстановен същия, поради това, че стокатае билаизнесена от България.
Както е посочено в отговора на Митническото бюро-гр. ……….. по отношение на освобождаването при внос намират приложение разпоредбите на чл. 58 от ЗДДС и вашият случай не попада сред изброените в него хипотези. При облагането на вноса на стоки не е от значение дали стоката е нова или употребявана. Когато се внася употребявано лично имущество от физическо лице, което се премества за постоянно пребиваване в Република България същото може да бъде освободено от заплащане на ДДС, на основание чл. 58, ал.1, т. 12, б.”д” от ЗДДС , като видно от запитването вашия случай не попада в тази хипотеза.
По отношение на възстановяване на ДДС за стока, която е била изнесена през 2007 година намират приложение разпоредбите на Наредба № Н-12 от24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на общността . Съгласно чл. 2 от Наредбата всяко чуждестранно физическо лице има право да поиска да му бъде възстановен правомерно начисленият и платен данък върху добавената стойност, включен в цена на закупени от него стоки на територията на Общността, когато едновременно са налице следните условия:
1. чуждестранното физическо лице изнесе стоките извън територията на Общността в непроменен вид не по-късно от последния ден на третия месец, следващ месеца, през който е издадена фактурата за получената доставка;
2. доставчикът на стоки е лице, което към дата на издаване на фактурата има право да извършва продажби на стоки с право на възстановяване на данък върху добавената стойност;
3. размерът на данъка върху добавената стойност по една фактура е равен или надвишава 50 лв.;
4. чуждестранното физическо лице упражни това свое право не по-късно от 6 месеца от датата на издаване на фактурата за получената доставка.
Видно от посоченото по- горевъв вашия случай не са изпълнени посочените изискания , поради което нито за вас, нито за вашата дъщеря възниква основание за възстановяване на вече платения ДДС при покупката на шевната машина.

Оценете статията

Вашият коментар