прилагане на чл.66, ал.2 от ЗДДС, в сила от 01.04.2011г..

1178/10.08.2011
Чл.66, ал.2 ЗДДС
Относно: прилагане на чл.66, ал.2 от ЗДДС, в сила от 01.04.2011г..
В писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” В с вх. № …………..г. сте посочили, че ЕООД „Т” се занимава с охранителна дейност и има действащи офиси в страната. За подобряване организацията на работа дружеството периодично провежда обучителни семинари на служителите, въввръзка с което ползва услуги от различни доставчици,в т. ч. по предоставяне на зала, хранене и нощувки на командированите лица. Описали сте, че в конкретния случай на дружеството е издадена фактура само за нощувка в хотел, в която е посочена ставка на ДДС за предоставената услуга в размер на 9 на сто. Освен това за наема на залата и за дадения на командированите служители обяд дружеството притежава фактура, издадена от друг доставчик с данъчна ставка 20 на сто.
Във връзка с изложената фактическа обстановка сте поставили следните въпроси:
1. Каква следва да бъде данъчната ставка за предоставянето на нощувка, като се има предвид, че получателят не е „турист”, а командировано лице, което е ползвало само услугата по настаняване?
2. Налице ли е право на приспадане на данъчен кредит за предоставената с данъчна ставка 9 на сто услуга по настаняване?
3. Налице ли е право на приспадане на данъчен кредит за предоставената услуга по хранене и наем на зала?
С оглед действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ изразяваме следното принципно становище:
По въпрос първи:
Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС /Изм. – ДВ, бр. 94 от 30 Ноември 2010 г./ е променена разпоредбата на чл.66, ал.2. В сила от 01.04.2011г. данъчната ставка за настаняване, предоставено от хотелиер, е в размер 9 на сто.
Понятието “настаняване“ е регламентирано в § 1, т.45 от ДР наЗДДС ивключва предоставяне на основни туристически услуги по смисъла на т. 12 от ДР на Закона за туризма.
Според § 1, т.12 от ДР на Закона за туризма “основни туристически услуги“ са нощувка и хранене, както и транспортни услуги, осъществявани при спазване изискванията на действащото законодателство в областта на транспорта.
Видно от цитираните разпоредби, законът не поставя допълнителни изисквания към получателя по доставката, а именно същият да е физическо или юридическо лице, с оглед на което считаме, че при издаване на фактурата доставчикът на услугата по настаняване е спазил разпоредбата на чл.66, ал.2 от ЗДДС.
По въпрос втори и трети:
Възникването и упражняването на право на приспадане на данъчен кредит е регламентирано в Глава седма от ЗДДС.
Съгласно чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС за получени от регистрирано лице стоки и услуги няма да възникне право на приспадане на данъчен кредит независимо, че са изпълнени условията на чл.69 от ЗДДС, когато стоките и услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности различни от независимата икономическа дейност на лицето. По силата на чл.70, ал.3, т.7 от закона посоченото ограничение на правото на приспадане на данъчен кредит не се прилага за транспорта и нощувките на командировани от лицето лица.
С оглед гореизложеното считаме, че ако дружеството Ви притежава данъчен документ за нощувка на командировани от него лица, съставен в съответствие с изискванията на чл.114 от ЗДДС, в който данъкът е посочен на отделен ред, са налице условия за упражняване на право на приспадане на данъчен кредит .
Относно фактурираната Ви услуга по хранене на командировани от дружеството лица приемаме, че е приложимо визираното в чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС ограничение на правото на приспадане на данъчен кредит, тъй като хипотезите, при които това ограничение няма да намери приложение са изрично регламентирани в чл.70, ал.3 от закона. Съгласно т.6 на чл.70, ал.3 доставка с право на данъчен кредит е безплатнатахраната и/или добавките към нея, които се предоставят от работодателя на работниците и служителите по реда на чл.285 от Кодекса на труда.
За получената от дружеството Ви услуга по наемане на зала ще възникне право на приспадане на данъчен кредит при условие, че използвате услугата единствено за извършване на облагаеми доставки и притежавате данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл.114 от ЗДДС, в който данъкът е посочен на отделен ред.

Оценете статията

Вашият коментар