Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-247/09.10.2019 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
За наетите по трудов договор работници в дружеството ще се предоставят карти „Мултиспорт“, даващи възможност за различни спортни занимания в различни спортни обекти. Картите ще са поименни и не могат да се предоставят на друго лице. Индивидуално не могат да се закупят от физическото лице/служител. Всеки месец дружеството ще заплаща на издателя на картата абонамент при преференциални условия. Разход няма да се отчита за покупката на картите, тъй като всеки служител ще възстановява пълната цена на месечния абонамент, като това ще става чрез удържане от заплатата. Възможност за закупуване на този тип карта ще е предоставена за всеки служител, а този, който иска да се ползва, ще заяви това пред дружеството.
Във връзка с изложеното в запитването са поставени следните въпроси:
1. Как ще се третират плащанията за тези карти за дружеството по реда на ЗКПО и КТ? Социален разход, облагаем с данък върху разходите, ли е това и данъчно признат или непризнат разход е?
2. Трябва ли да се издава фактура от дружеството към служителите?
3. Стойността на картата представлява ли облагаем доход за физическите лица?
Предвид изложеното в запитването, изразявам следното становище:
На основание чл. 204, ал.1, т. 2 от ЗКПО социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица) се облагат с данък върху разходите.
Според разпоредбата на § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО „Социални разходи, предоставени в натура” са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от КТ и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от КТ или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателят или възложителят и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.
От посочените законови норми е видно, че за да е налице социален разход за целите на ЗКПО, следва да бъдат изпълнени едновременно всички поставени в закона изисквания, а именно:
– да са отчетени като разход;
– да са документално обосновани по смисъла на чл. 10 от ЗКПО;
– да са предоставени в натура;
– да са предоставени на работници и служители и на лица, наети по договори за управление и контрол;
– да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол;
– да са социални придобивки по чл. 294 от КТ;
– да са предоставени по ред и начин, определени с чл. 293 от КТ (с решение на общото събрание на работниците и служителите) или от ръководството на предприятието.
При условие, че работодателят предоставя карта за спорт на всички наети лица при условията на чл. 293 от КТ, но удържа цялата част от стойността й от възнагражденията на лицата, не е налице социален разход, предоставен в натура, по смисъла на § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО, тъй като между работодателят и наетите лица възникват парични взаимоотношения.
В запитването твърдите, че не отчитате разход предвид, че това е паричен поток и предаване на пари по възникнало задължение, което не оказва влияние върху финансовия резултат. Частта от стойността на картите за спорт, която заплащат служителите, следва да се отрази като разчет (вземане от служителя), който се счита за уреден при удържането на сумите от възнагражденията на служителя след облагане с данъци и начисляването на дължимите осигурителни вноски.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
На основание чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2 на чл. 24 от същия закон.
В конкретния случай не са налице социални разходи в натура по смисъла на ЗКПО. След като стойността на картата за спорт, която ще заплаща работодателят изцяло ще се възстанови от работника чрез удържане от заплатата, не е налице облагаем доход.

5/5

Вашият коментар