Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ 95

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-241 от 27.09.2019 г., относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС, считано от 12.09.2019 г., е с предмет на дейност – пункт за изкупуване, съхранение и търговия с отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, хартия, картон, пластмаса и стъкло, за което има издадено разрешение за дейност от РИОСВ ……..
Дружеството ще изкупува различни отпадъци от държавни и общински структури безвъзмездно. Последните имат задължение да ги продадат на специални пунктове, но без заплащане. Ще се състави протокол/споразумение за това безвъзмездно изкупуване. Дружеството смята, че следва да състави комисия, която да остойности отпадъците по пазарни/изкупни цени и така да ги заприходи, след което ще направи протокол по чл. 117 от ЗДДС, в който ще начисли ДДС, и същият протокол ще включи в дневника за продажбите и дневника за покупките по ЗДДС, т.е по този протокол ще ползва данъчен кредит.
Поставени са следните въпроси:
1. Дружеството ще има ли право на данъчен кредит за съставения протокол, с който си самоначислява ДДС за безвъзмездно получените отпадъци от държавни и общински структури?
2. Държавните и общински структури попадат ли в обхвата на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС или за тази им дейност ще се третират като данъчно незадължени лица, за които дружеството ще прави протокол по чл. 163б, т. 2 от ЗДДС, а не по чл.117 от същия закон?
3. Когато се изкупуват отпадъци от физически лица, дружеството ще прави ли протокол по чл. 163б, т. 2 от ЗДДС в края на месеца, с който да начислява ДДС, и който протокол да включва в дневниците по ЗДДС и има ли право на данъчен кредит?
4. В случай, че дружеството изкупува отпадъци от фирми, които не са регистрирани по ЗДДС, то издава ли се протокол по чл. 117 от ЗДДС, с който да се начисли ДДС и включва ли се същият в дневника за продажби и в дневника за покупки с право на данъчен кредит?
5. Към датата на регистрация по ЗДДС дружеството има изкупени и налични отпадъци, за които има фактура с начислен и платен ДДС. Има ли право дружеството да включи тази фактура в дневника за покупките по ЗДДС и да ползва данъчния кредит за наличните активи към датата на регистрация?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Първи въпрос: Съгласно чл. 2, т. 1 от ЗДДС, с данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Следователно, възмездността е задължително условие, за да е налице облагаема доставка.
Тъй като липсва възмездност на доставката, за Вас като получател не възниква задължение за прилагане на чл. 163б от ЗДДС, т.е. не е налице задължение за издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.
Издаденият от Вас протокол следва да се анулира по реда на чл. 80, ал. 6 от ППЗДДС.
В чл. 71 от ЗДДС са посочени условията за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит. В т. 2 на посочената разпоредба е посочено, че лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит, когато е издало протокол по чл. 117 или чл. 163б, ал. 2 и е спазило изискванията на чл. 86 – в случаите, когато данъкът е изискуем от получателя като платец по чл. 82; в случаите по чл. 161 или 163а, когато доставчикът е данъчно задължено лице, получателят трябва да притежава и данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115, в който е посочено съответното основание за неначисляване на данък.
Тъй като в конкретния случай протоколът по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС, който сте издали, следва да бъде анулиран, няма да отговаряте на условията на чл. 71, т. 2 от закона, за да упражните право на приспадане на данъчен кредит.
Втори въпрос: Съгласно чл. 163б, ал. 1 от ЗДДС, начисляването на данъка се извършва от получателя с издаване на:
1. протокол по чл. 117, ал. 2 в срока по чл. 117, ал. 3 – когато доставчикът е данъчно задължено лице;
2. общ протокол за всички доставки, за които данъкът е станал изискуем през съответния данъчен период – когато доставчици са физически лица, които не са данъчно задължени; протоколът се издава на последния ден на съответния данъчен период.
Предвид гореизложеното, общ протокол за всички доставки по чл. 163б, т. 2 от ЗДДС се издава единствено за доставчици – физически лица, които не са данъчно задължени.
Тъй като общините не попадат в обхвата на чл. 163б, ал. 1, т. 2 от ЗДДС /не са физически лица/, а същите по смисъла на чл. 3 от с.з. са данъчно задължени лица, данъкът се начислява с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС за всяка доставка поотделно.
Трети въпрос: Когато доставчикът е физическо лице, което не е данъчно задължено лице /различно от едноличен търговец/ съгласно чл. 163б, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, данъкът се начислява от получателя чрез издаване на общ протокол за всички доставки, за които данъкът е станал изискуем през съответния данъчен период. Този протокол се издава на последния ден на съответния данъчен период и се отразява в дневника за продажбите в този данъчен период.
Предвид разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне изискуемия от него данък като платец по глава осма.
В глава осма от закона попадат лицата – платци на данъка при извършване на облагаеми доставки /чл. 82 от ЗДДС/. В ал. 5 на чл. 82 от ЗДДС е включен получателят – регистрирано по този закон лице, в случаите на чл. 163а, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено по закона лице.
Тъй като доставките по глава деветнадесета „а“ от ЗДДС са облагаеми по смисъла на закона, за Вас като регистрирано по закона лице възниква право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки или услуги, които се използват за извършване на облагаеми доставки на стоки и услуги по приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от ЗДДС. Правото на приспадане па данъчен кредит възниква и се упражнява по общите правила на закона и при условие, че не са налице ограниченията по чл. 70 от ЗДДС.
Четвърти въпрос: На основание чл. 163б, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, начисляването на данъка се извършва от получателя с издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 в срока по чл. 117, ал. 3 – когато доставчикът е данъчно задължено лице.
Данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.
Предвид гореизложеното, тъй като дружеството купува отпадъци от нерегистрирани по ЗДДС фирми, т.е. данъчно задължени лица по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, е приложима разпоредбата на чл. 163б, ал. 1, т. 1 от ЗДДС. Данъкът се начислява с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.
Предвид разпоредбата на чл. 97а, ал. 4 от ППЗДДС, регистрираното лице, което е получател по доставки на стоки и/или услуги, описани в приложение № 2 от ЗДДС, отразява издадените протоколи по чл. 117 от ЗДДС, като задължително посочва:
а/ данъчната основа в колони 9 и 14, съответно данъкът в колони 10 и 15 на дневник за продажбите;
б/ данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисленият данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.
Отговорът, свързан с правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на издадените протоколи по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС се съдържа в отговора на трети въпрос от настоящото писмо.
Пети въпрос: Съгласно чл. 74, ал. 1 от ЗДДС, регистрирано лице по чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3, чл. 102, 132 или 132а има право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството преди датата на регистрацията му по този закон, които са налични към датата на регистрацията.
Това право възниква при кумулативно спазване на условията, относими към съответния актив, визирани в чл. 74, ал. 2 от ЗДДС, а именно:
– да са налице изискванията на чл. 69 и 71;
– доставчикът да е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката да е била облагаема към тази дата;
– активите да са придобити до 5 години, а за недвижими имоти – до 20 години, преди датата на регистрация по този закон.
Имайки предвид, че целта на ЗДДС е да даде право на данъчен кредит за налични активи към датата на регистрацията, които лицето впоследствие ще използва за своята дейност вече като регистрирано за целите на ДДС лице, т.е. ще използва за последващи облагаеми доставки, считам, че за наличните активи, ако същите отговарят едновременно на условията, поставени в чл. 74, ал. 2, т. 1, 2 и 4 от ЗДДС, ще е налице правото на приспадане на данъчен кредит.

Оценете статията

Вашият коментар