прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 04-04-68
Дата:20.08.2015 год.
ЗДДС, чл. 3
Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Вна(НАП) е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 04-04-68 от 02.07.2015 г., в което поставяте въпроси, свързани с прилагането на разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО, като излагате следната фактическа обстановка:
В Община … е постъпило писмо от директора на ОД на МВР – …, с което е уведомена за становище на НАП с Изх. № 04-04-68/10.02.2015 г., изразено по отношение облагането с ДДС на заплащаните от общините средства за издръжка на звената „Общинска полиция“.
Изразили сте категорично несъгласие с изразените в гореописаното становище мнения, анализи и изводи, като сте се аргументирали със следните факти:
1. Община … провежда регулярно процедури по Закона за обществените поръчки с предмет „Охрана на обекти, общинска собственост“, там където е обусловена подобна необходимост;
2. Задачите на група „Общинска полиция“ се поставят от кмета на Община …, съгласно чл. 18, от договор № Д12000919Вн/01.08.2012 г., сключен между Община .. и ОД на МВР – ..;
3. По време на всички подписвани между Община .. и ОД на МВР договори и преди да се издаде Наредба Із – 1027/12.05.2010 г. и след това, задачите възлагани на Общинска полиция – … не са били и не са свързани с охрана на обекти. Ангажиментите им са основно в следните направления:
-охрана на обществения ред;
-контрол на неправилно паркирали МПС;
– съдействие на общински служители и други органи, при осъществяване на контролна дейност или изпълнение на инфраструктурни обекти с възложител община ……… ;
– обезпечаване на мероприятия от международно, национално и общинско значение;
– и други ангажименти, несвързани с охрана на обекти – връчване на книжа, съдействие на различни институции, репатриране на МПС и т.н.
Община .. не заплаща цена на услуга на ОД на МВР – .., а възстановява разход за изплатено възнаграждение, осигуровки, застраховки, доволствия, специфични условия на труд и др. нормативно регламентирани индивидуални плащания. Превежданата ежемесечно сума има характер на трансфер при консолидирано отчитане на държавния бюджет. Недопустимо е отчитането на един и същи разход двукратно на консолидирано ниво, един път за Община .. и втори път разход за ОД на МВР – ….
Посочили сте, че предвид изложеното група „Общинска полиция“ .. осъществява множество дейности, различни от охрана на обекти. Считате, че направените в становището изводи не са относими към дейността на група“ Общинска полиция“ – …
Във връзка с изложеното, бихте искали да се преразгледа становището на НАП, по отношение облагането на сумите, изплащани от Община .. за издръжка на звено „Общинска полиция“ – .., като се вземат предвид изброените факти.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относиматанормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), изразявам следното становище по поставените от Вас въпроси:
По отношение данъчното третиране на дейността на МВР, свързана с изграждане на звена „Общинска полиция“ НАП с писмо Изх. № 26-О-2/07.05.2014 г. е изразила становище, че същата следва да се преценява с оглед приложимостта на разпоредбата на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС, която регулира дейността на публичноправните субекти по отношение задължението за облагане с данък върху добавената стойност. С нормата на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС е въведено изключение от общото правило, а именно, че не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки, в качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, с изключение на конкретно изброените в същия законов текст.
В становището е посочено, че дейността, извършвана от служителите на „Общинска полиция“, която се свежда преди всичко до охрана на обекти, предвид изложеното в горецитираното писмо уточнение, независимо, че се извършва в изпълнение на правомощията на МВР, произтичащи от нормативен акт, същата може да се извършва и от търговец, поради което следва да се приеме, че е налице независима икономическа дейност. В тази връзка следва да се има предвид, че когато органи на държавната власт се ангажират с такива дейности или сделки, за които третирането им като данъчно незадължени лица би довело до значителни нарушения на правилата за конкуренцията, същите за целите на ЗДДС се считат за данъчно задължени лица по отношение на тези дейности или сделки.
В този смисъл, доколкото дейността по осигуряването на охрана на обекти може да се осъществява освен от органите на МВР и от други лица, независимо че тези функции са вменени на МВР със закон, е приложима разпоредбата на чл. 3, ал. 5, т. 2 от ЗДДС и при извършването u е налице облагаема доставка по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС.
Изводите са направени на база представена информация от ДПУБ МВР с писмо Изх. № 812100-2346/21.01.2015 г., с което е уточнено, че цената на услугата по договорите между МВР и общините е формирана на база изготвена калкулация, утвърдена от министъра на вътрешните работи, като в нея освен фактическите разходи е добавен и процент за управление и контрол. Също така е посочено, че независимо, че в предмета на договорите са заложени всички дейности, регламентирани в чл. 94 от ЗМВР, фактически осъществяваната дейност от служителите на „Общинска полиция“ се свежда преди всичко до охрана на обекти.
Поддържам изразеното становище, че разпоредбата на чл. 3, ал. 5, т. 2 от ЗДДС е приложима за дейността, извършвана от служителите на „Общинска полиция“, която се свежда преди всичко до охрана на обекти, независимо, че същата се извършва в изпълнение на правомощията на МВР, произтичащи от нормативен акт и доколкото дейността по осигуряването на охрана на обекти може да се осъществява освен от органите на МВР и от други лица.
Дейностите на звената „Общинска полиция“, изброени в писмото Ви и регламентирани в чл. 13 от Наредба№ 8121з-422 от 16 април 2015 г. за организацията и дейността на звената „Общинска полиция“, които не попадат в кръга на изброените в чл. 3, ал. 5, т. 1 от ЗДДС и доколкото същите не водят до значително нарушаване на правилата за конкуренция, не са независима икономическа дейност и за тези дейности МВР не е данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »