прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на доставка на круизно пътуване, предоставена от туроператор към друг туроператор с цел последваща продажба

Изх. № 24-34-155
Дата:12.03.2013 год.
ЗДДС, чл. 136, ал. 3
Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на доставка на круизно пътуване, предоставена от туроператор към друг туроператор с цел последваща продажба
Във Ваше запитване, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-34-155/18.10.2012 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество осъществява дейност като туроператор, за което притежаваразрешение по Закона за туризма. Същото е регистрирано по ЗДДС лице. В рамките на своята дейност дружеството закупува круизни пътувания от круизни компании, които извършват самите превози. Впоследствие дружеството продава тези круизни пътувания като получатели са други туроператори (както местни, така и чуждестранни дружества). По-голямата част от круизните пътувания започват и свършват в една и съща точка. В малка част от случаите е възможно началната и финалната точка да не съвпадат.
В тази връзка въпросът Ви е как следва да се определи мястото на изпълнение на доставката на круизно пътуване, по която дружеството е доставчик и от значение ли е за определяне на мястото на изпълнение на тази доставка дали круизното пътуване започва и приключва в една и съща точка или в различни точки?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
За определяне на данъчното третиране на круизно пътуване, предоставено от един туроператор на друг, доколкото по принцип същото се състои от няколко елемента – превоз на пътници с плавателен съд (кораб), нощувки, хранене, посещение на забележителности и други, следва да се извърши анализ и преценка относно характера му (доставка със самостоятелно значение, основна и съпътстваща доставки или две или повече отделни самостоятелни доставки).
В случай, че плащането за круизно пътуване е определено общо следва да се съобрази дали е приложима разпоредбата на чл. 128 от ЗДДС, съгласно която, когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка. Предвид това, във връзка с прилагането на чл. 128 от ЗДДС е необходимо да се установи на първо място дали отделните доставки се доставят общо при условията на съпътстваща доставка или са налице отделни доставки със самостоятелно значение или е налице една доставка със самостоятелно значение. Съпътстващата доставка, в съответствие с практиката на Съда на ЕС, споделя данъчното третиране на основната (вж. Решение по дело Card Protection Plan C-349/96, т.30). Съдът допълва, че въпреки това “операция, която от икономическа гледна точка се състои от една-единствена доставка, не трябва да бъде изкуствено разделяна на части, за да не се наруши функционалността на системата на ДДС (вж. също Решение по дело C-242/08 Swiss Re Germany Holding, т.51)”. Освен това при определени обстоятелства няколко формално самостоятелни доставки, които могат да бъдат извършени поотделно и по този начин могат да бъдат обложени или освободени поотделно, трябва да се считат за една-единствена сделка, когато не са независими. По-конкретно, една доставка трябва да се разглежда като съпътстваща основната доставка, когато за клиентите не представлява цел сама по себе си, а начин да се възползват при най-добри условия от основната услуга на доставчика (вж. Решение по дело Part Service C-425/06, т.51, Решение по дело CPP, C-349/96, т.30, Решение по дело RLRE Tellmer Property, C-572/07, т.18 и Решение по дело Everything Everywhere, C-276/09, т.24 и 25). Също така Съдът посочва, че за да се определи дали данъчнозадълженото лице извършва за потребителя, разглеждан като среден потребител, няколко самостоятелни основни доставки или една-единствена доставка, е необходимо да се търсят характерните елементи на въпросната операция и да се вземат предвид всички обстоятелства, при които тя се извършва (вж. и Решение по дело CPP, т. 28 и 29, Решение по дело Aktiebolaget NN, т.21 и 22 и Решение по дело Ludwig, т.17, както и Определение по дело Tierce Ladbroke и Derby, т.19 и 20).
В случая, изложен в запитването, тъй като не е изяснено какво включва предоставянето на круизно пътуване от Вашето дружество на друг туроператор не може да бъде извършена преценка относно характера й (доставка със самостоятелно значение, основна и съпътстваща доставки или две или повече отделни самостоятелни доставки), съответно да се определи мястото на изпълнение.
Независимо от това дали е налице доставка със самостоятелно значение, основна и съпътстваща доставки или две или повече отделни самостоятелни доставки, предоставени от Вашето дружество като туроператор към друг туроператор с цел последваща препродажба, данъчното им облагане следва да бъде по общите правила на ЗДДС. В този смисъл е и изложеното в т. 2 на Раздел ІV “Доставки на услуги, предоставени от туроператор към друг туроператор с цел последваща препродажба” от указание с Изх. № УК-2/10.07.2012 г. на министъра на финансите.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
/СТОЯН МАРКОВ/’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗЗО, чл.40, aл. 3, т. 2

Телефон: (02) 9859 3759 Факс: (02) 987 70 4623-22-1299/29.07.2010г.ЗЗО, чл. 40, ал. 3, т. 2. Фактическа обстановка: Здравно осигуряване на студенти в чуждестранни университети за

aabed