Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Изх. № 24-34-158
Дата:23. 07. 2013 год.
ЗДДС, чл. 119;
ЗДДС, чл. 124;
ППЗДДС, чл. 113, ал. 12.
Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
Във Ваше запитване, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-34-158/25.10.2012 г., е изложено следното:
Българско дружество е посредник в тристранна операция с италианско дружество – прехвърлител и румънско дружество – получател. И трите дружества са идентифицирани за целите на ДДС в съответните държави. Българското дружество – посредник не е идентифицирано за целите на ДДС в Италия и Румъния. Стоките са транспортирани директно от Италия до Румъния. Придобиващият (румънското дружество) начислява ДДС като получател на стоките.
На 22.05.2012 г. българското дружество (посредник) получава 100 % авансово плащане за бъдещата покупка на стоки (машина) от румънския клиент. За полученото авансово плащане българското дружество издава фактура с дата 22.05.2012 г.
На 31.05.2012 г. е издадена фактура от италианското дружество (прехвърлител) за продажбата на машината към българското дружество (посредник). Стоките са изпратени чрез спедиторска фирма до румънския клиент.
Българското дружество (посредник) издава окончателна фактура за продажбата с дата м. юни към румънското дружество (получател) в тристранната операция с приспаднатия аванс, в случая с нулева данъчна основа.
Въпросите, които са от компетентността на ЦУ на НАП, са следните:
1.Как следва да се декларират в дневниците по ЗДДС издадената от посредника фактура във връзка с получения аванс от румънския клиент и издадената от посредника фактура след получаване на стоките от румънския клиент, в която е приспаднат получения аванс?
2.Как следва да се декларират в дневниците по ЗДДС издадената от прехвърлителя в тристранната операция фактура и издадената от посредника фактура към румънското дружество (получател), ако те са с дати от различни данъчни периоди, имайки предвид, че прехвърлителят издава фактура към българския посредник и изпраща стоките към получателя в тристранната операция, като тези стоки се получават в друг данъчен период? Може ли фактурата от прехвърлителя, независимо от нейната дата, да се отрази и в СД по ЗДДС за данъчния период, в който е отразена и фактурата от посредника към получателя в тристранната операция?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите по въпросите, изпратени за отговор в ЦУ на НАП, изразявам следното становище:
На основание чл. 124 от ЗДДС регистрираните по същия закон лица водят задължително следните регистри:
1. дневник за покупките;
2. дневник за продажбите.
Регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от него или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби по чл. 119 от ЗДДС в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени.
В този смисъл, издадените фактури – фактура за получения аванс и фактура за доставката от посредника към придобиващия в тристранната операция, следва да се отразят в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени.
Съгласно чл. 113, ал. 12 от ППЗДДС регистрираното лице-посредник в тристранна операция отразява фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция в дневника за покупките за данъчния период, през който е отразена фактурата за доставката от посредника към придобиващия в тристранната операция. Предвид цитираната разпоредба, лицето-посредник следва да отрази издадената от прехвърлителя в тристранната операция фактура в дневника за покупките за данъчния период, през който е отразил фактурата за доставката, която същият е издал към придобиващия в тристранната операция.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на безвъзмездно извършена услуга по подобрение на нает недвижим имот

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на безвъзмездно извършена услуга по подобрение на нает недвижим имот В Дирекция ОДОП …..

Писмо с Изх. Данъчни последици във връзка с работа на български граждани за чуждестранен работодател на територията на България по време на световната пандемия COVID-19; Във Вашето запитване с

Изх. № М-26-П-10Дата: 20.04.2021 год. ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 2; ЗДДФЛ, чл. 24; ЗДДФЛ, чл. 42, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 3; ДР на

Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по реда на чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по реда на чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Във връзка

прилагането на разпоредбите на Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, к

5-21-04-1/09.03.2014 г. чл. 2, ал. 1 и2 и чл. 2а от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение

Здравно осигуряване на лице, на което е разрешено постоянно пребиваване в Република България.

ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лице, на което е разрешено постоянно пребиваване в Република България.Разпоредбата на чл. 33 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) определя кръга

ЗДДС, чл.78, aл. 1,ЗДДС, чл.115, aл. 6

Изх. № 53-00-343 17.02. 2015 г. чл.78, ал. 1 от ЗДДС чл.115, ал. 6 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:Чуждестранното физическо лице е

прилагане Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13) във връзка с чл. 138а от Кодекса на труда (КТ)

Изх. № М-94-М-927Дата: 10.06.2020 год.КТ, чл. 138а, ал. 2;Наредба № Н-13, приложение № 1 към чл. 2, ал. 1. ОТНОСНО: прилагане Наредба №Н-13 от 17

cnnd