Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ 104

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-227 от 06.11.2019 г., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Предстои регистрация на фирма за продажба на билети за спортни и културни мероприятия през интернет сайт на фирмата. Фирмата ще се регистрира по ЗДДС. Билетите ще се купуват от интернет сайтове, от спортни клубове на територията на Европейския съюз или трети страни.
Поставени се следните въпроси:
1. Когато мястото на провеждане на спортното състезание е в Европейския съюз или в трети страни, приложим ли е чл. 86, ал. 3 от ЗДДС при продажби на билети на български фирми, които ще продават билетите, български фирми и български граждани?
2. Ако не е приложим чл. 86, ал. 3 от ЗДДС, каква е данъчната основа за облагане с ДДС?
3. Разходите за настаняване ще се признават ли като разходи, съпътстващи събитието?
4. Какво е данъчното облагане на продажба на билети на немска фирма или на немски гражданин при условие, че билетите са закупени от италианска фирма?
5. В случай, че не се начислява ДДС при продажбата на билети, как ще се издават протоколите за покупка, когато доставчик е фирма от Европейския съюз?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Първи и втори въпрос: Предвид разпоредбата на чл. 21, ал. 4, т. 3 и т. 4, б. „а“ от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставка на услуга по осигуряване на достъп до културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития, включително панаири и изложби, срещу билети или заплащане, осигуряващи входа, включително когато такъв вход е включен в абонамент, е мястото, където фактически се извършва услугата. Това правило е приложимо независимо дали услугата се предоставя на данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице. В случая се касае за предоставяне на услуги по достъп до спортни събития, при което мястото на изпълнение е мястото, където се провежда събитието, съответно услугата. Предвид гореизложеното и доколкото същите се намират извън територията на България, мястото на изпълнение на услугата ще е на територията на страната, в която се провежда събитието.
В този случай няма да възникне задължение за начисляване на данъка на основание разпоредбата на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС.
Трети въпрос: Доколкото от фактическата обстановка не става ясно какво точно имате предвид под разходи за настаняване, съпътстващи събитието, не може да бъде изразено становище. Ако желаете да получите отговор на този въпрос, следва да посочите приложимият данъчен закон, за който питате, да конкретизирате фактическата обстановка, като посочите за кои лица ще се извършват разходи за настаняване.
Четвърти въпрос: Предвид изложеното по първи въпрос, следва да имате предвид, че мястото на изпълнение на основание чл. 21, ал. 4, т. 3 и т. 4, б. „а“ от ЗДДС за продажбата на билети за спортно събитие е в Германия, тъй като същото ще се проведе в тази страна и е без значение факта, че билетите ще бъдат закупени от немски фирми или немски граждани.
Пети въпрос: По отношение задължението за издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС, следва да бъде съобразена разпоредбата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, по силата на която данъкът е изискуем от получателя по доставката когато едновременно са изпълнени следните условия:
– доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната. Обстоятелството дали същият е регистриран по ЗДДС е правно ирелевантен.
– доставката е облагаема /включително с нулева ставка/ доставка на услуги с място на изпълнение на територията на страната.
– получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от закона – т.е. всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.
За получени услуги осигуряване на достъп до спортни и културни събития, по силата на чл. 21, ал. 4 , т. 3 и т. 4, б. „а“ от ЗДДС, мястото на изпълнение е на територията на държавата, където се провежда съответното спортно или културно събитие и следователно не възниква задължение за издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС, тъй като лицето не е платец на данъка по смисъла на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС.
При условие, че получавате услуга по организиране на спортно или културно събитие с доставчик данъчно задължено лице е налице задължение за издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар