прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за доходи от наем.

1_9/08.05.2012 г.
ЗДДФЛ: чл.31; 44; 45; 81а
ЗСч: чл.1, ал.2
ЗЮЛНЦ: чл.19
относно: прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за доходи от наем.
Във връзка с Ваше запитване, постъпило вДирекция „ОУИ” – гр. …, заведено с вх. № 2012 г., изразяваме следното становище:
Въпросът поставен в запитването е независимо, че не са определени и посочени в ЗДДФЛ по чл.44, ал.4 като платци на доход от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, следва ли да бъдат задължени юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ да удържат и внасят авансов данък с данъчна ставка 10% при наемане на обекти, които са собственост на физически лица?
Уведомяваме Ви, че съгласно утвърдените правила за работа на Националната агенция по приходите /НАП/, отговор не се предоставя в случай, че подателят не поставя въпрос за своите задължения, а за друго задължено лице. В този случай становище може да се изрази, ако въпросите са поставени от съответното заинтересовано лице или от упълномощено такова и се съдържат идентифициращите за подателя и упълномощеното лице данни: за физическите лица – трите имена, ЕГН или личен номер на чужденец и постоянен адрес, а за останалите – наименованието /фирмата/ на лицето, ЕИК, адрес на управление и адреса за кореспонденция по чл.28 от ДОПК.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.44, ал.4 от ЗДДФЛ в сила от 01.01.2011 г., когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В този случай, размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл.31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
Облагаемият доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи – чл.31от ЗДДФЛ.
Видно от гореизложеното, размерът на дължимия авансов данък се определя от наемателя, като наемът се намали с 10% нормативно признати разходи и разликатасе умножи по данъчна ставка от 10 на сто.
Данъкът се внася от предприятието, съответно от самоосигуряващото се лице, в сроковете на чл.65, ал.11 и по реда на чл.66 от ЗДДФЛ, т.е. до 10-то число на месеца, следващ месеца през който данъкът е удържан /при плащане на дохода/ по сметка на ТД на НАП по място на регистрация на платеца на дохода.
Съгласно чл.44, ал.2 от ЗДДФЛ, лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност дължи авансово данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв. В случаите по ал.2 лицето, придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, копие от което се предоставя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и да внася данъка.
Следователно, когато получателят на дохода е с намалена работоспособност 50 или над 50 на сто и е представил пред платеца на дохода копие на експертно решение от ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, авансов данък се удържа след като облагаемият му доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа превиши 7920 лв., като задължително условие е експертното решение да е валидно към датата/датите на изплащане на дохода от наем.
Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл.29 или 31 от ЗДДФЛ, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл.43 и чл.44 от закона сметка за изплатените суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода – чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ. Образците по ал.1, 2, 4 и 7 на чл.45 се предоставят на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице.
В чл.81а /Нов – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г./ е посочено, челице – платец на доход, което, като е задължено, не издаде и не предостави на лицето, придобило дохода, образците по чл. 45, ал. 1, 2, 4 и 7, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице. При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.
Съгласно §1, т.33 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, по смисъла на този закон “предприятие“ е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството /ЗСч/, както и търговското представителство по Закона за насърчаване на инвестициите и осигурителната каса, създадена на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване.
В чл.1, ал.2 от ЗСч е посочено, че „предприятия са”: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, търговските представителства и чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги.
Според Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, юридическите лица с нестопанска цел са два вида: сдружения и фондации. Общото за тези два вида юридически лица с нестопанска цел е естеството на целта, за осъществяването на която се създават и тя винаги е нестопанска, като те могат да извършват допълнителна стопанска дейност само доколкото тази дейност е свързана с предмета на основната им дейност и като използват приходите за постигане на предварително определените цели.
Сдружение се учредява от три или повече лица, които се обединяват за осъществяване на дейност с нестопанска цел, като сдружение, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица – чл.19, ал.1 и 2 от ЗЮЛНЦ.
Следователно, сдружения учредени по реда на ЗЮЛНЦ са предприятия по смисъла на ЗДДФЛ и са данъчно задължени лица по смисъла на чл.44 от с.з.

Оценете статията

Вашият коментар