социално осигуряване на управителите на търговско дружество

1_88/30.06.2008
КСО, чл.4, ал.1, т.7, чл.10
относно: социално осигуряване на управителите на търговско дружество
Уважаеми г-н ………..,
Във връзка с Ваше запитване с вх. № /30.06.2008г., постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр.Бургас, относно общественото осигуряване на управител в търговско дружество, изразяваме следното становище:
Представена е следната фактическа обстановка: Дружество с ограничена отговорностсе представлява и управлява заедно и поотделно от две лица /собственици и съдружници/ в качеството им на управители. В решение на Общото събрание е записано, ”управителите да се осигуряват на трудов договор, като се спази осигурителния праг на НКИД и квалификационна групаръководители клас 1 от приложение към чл.8 и разпоредбите начл.4/1/т.1 от КСО”. В длъжностната характеристика и надвамата управители са записани изпълнителски и представителни задължения. Въпросите които се поставят са: Правилно ли е двамата да продължават да се осигуряват само по трудов договор? Могат ли двамата управители на дружеството, колкото са в нашия случай да се осигуряват по договор за управление?
По първи въпрос: Съгласно чл.10 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигуряването възниква от деня, в който лицата започнат да упражняват трудова дейност по чл.4 от КСО и продължава до прекратяването й. Обхвата на осигуряване се определя от вида на сключения писмендоговор.
Когато отношението между страните са уредени по Кодекса на труда /КТ/ осигуряването се извършва на основание разпоредбата на чл.4, ал.1, т.1 от КСО. Осигурителните вноски се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основната икономическа дейност на дружеството и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на ДОО за съответната година Същите се разпределят между осигурител и осигурено лице в съотношение 60:40 за 2008 г.
Следва да имате предвид, че въпросът дали е възможно отношенията между управител, вписан в съдебно решение и управляваното от него дружество/на което същевременно е собственик и съдружник/ да се уредят под формата на трудов договор не е от компетентността на НАП.
По втори въпрос: Съгласно чл.135, ал.1 от ТЗ органи на дружеството с ограничена отговорност са общо събрание и управител /управители/. Управителят може да не е съдружник. Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.
В чл.141, ал.7 от ТЗ е посочено, че отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик.
Договорът за управление няма изрична уредба извън регламента в Търговския закон, следователно за този вид договори се прилагат общите разпоредби на гражданското право, в частност на Закона за задълженията и договорите. Договорът за управление е вид граждански договор, с който се предава управлението на едно предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне конкретни стопански резултати в рамките на договорения срок.
Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества се осигуряват задължително за всички осигурени социални рискове на основание чл.4, ал.1, т.7 от КСО. Осигурителните вноски за тези лица се внасят върху полученото или начисленото, но неизплатено брутно възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя – чл.1, ал.5 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Същите се разпределят между осигурителя и осигурените в определено съотношение за съответната година, видно от чл.6, ал.3 от КСО.
Няма пречка да се осигуряват по реда на чл.4, ал.1, т. 7 от КСО двамата управители ако извършват трудова дейност по договор за управление и контрол срещу възнаграждение.
Директор Дирекция „ОУИ” Бургас: ………………
/Р.Дулева/

Оценете статията

Вашият коментар