Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на доходи от разпореждане с финансови инструменти и лихви, реализирани от Европейската инвестиционна банка

Изх. № 24-39-85
Дата:25.07.2016 год.
ЗКПО, чл. 13
ОТНОСНО: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на доходи от разпореждане с финансови инструменти и лихви, реализирани от Европейската инвестиционна банка
Вна Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-39-85/06.07.2016 г., в което е описана следната фактическа обстановка:
През 2013 г. ….. (CBL) става директен участник в електронната система за регистриране и обслужване на търговията (ЕСРОТ) с държавни ценни книжа (ДЦК) като поддепозитар на ДЦК. Открита е сметка само и единствено за съхранение на клиентски активи – български ДЦК. По аналогия с другите участници в ЕСРОТ, CBL се явява платец на доходите от ДЦК – основно лихвени плащания и съответно се явява задължено лице да начислява, удържа, внася и декларира данъка за своите клиенти. „…..“ АД се явява оператор на CBL по тази сметка.
Същевременно CBL, в качеството си на клиент на „…….“ АД, притежава открита по нейния подрегистър в „Централен депозитар“ АД омнибус сметка за съхранение на клиентски корпоративни финансови инструменти.
Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ) е международна организация със седалище в Люксембург, клиент е на CBL, и възнамерява да инвестира в:
– български ДЦК;
– български корпоративни облигации, търгувани на регулиран и извън регулиран пазари.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Подлежи ли на облагане с данък при източника дохода на ЕИБ от лихви от притежание на ДЦК и на какво основание?
2. Подлежи ли на облагане с данък при източника дохода на ЕИБ от разпореждане с притежаваните ДЦК и на какво основание?
3. Подлежи ли на облагане с данък при източника дохода на ЕИБ от лихви от притежаване на български корпоративни облигации (търгувани на регулиран и извън регулиран пазари) и на какво основание?
4. Подлежи ли на облагане с данък при източника дохода на ЕИБ от разпореждане с притежаваните български корпоративни облигации (търгувани на регулиран и извън регулиран пазари) и на какво основание?
5. Кой е данъчно задълженото лица за данъка в случая?
6. Приложима ли е редуцирана данъчна ставка на данъка при източника или освобождаване от облагане съгласно Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) или друг международен договор и каква е приложимата процедура за съответния облекчен режим?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относиматанормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 13 от ЗКПО, когато в международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответния международен договор.
Приложимият в случая международен договор е Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Съгласно чл. 308 от ДФЕС ЕИБ притежава юридическа правосубектност. Членове на ЕИБ са държавите-членки.
От текста на чл. 309 от ДФЕС е видно, че ЕИБ има за задача да допринася чрез капиталовите пазари и своите собствени ресурси за балансираното и стабилно развитие на вътрешния пазар в интерес на Съюза. Съгласно чл. 21 от Протокол (№ 5) за устава на ЕИБ, Банката може да използва средствата, от които не се нуждае за непосредствено посрещане на задълженията си, по следните начини: а) тя може да инвестира на паричните пазари; б) тя може, в съответствие с разпоредбите на чл. 18, параграф 2 да купува или да продава ценни книжа; в) тя може да осъществява всякакви други финансови операции, които са свързани с нейните цели. В областите, обхванати от настоящия член, Банката действа съгласувано с компетентните органи или с националната банка на съответната държава-членка.
По силата на чл. 343 от ДФЕС Съюзът се ползва на територията на държавите-членки с привилегии и имунитети, необходими за изпълнението на неговите задачи при условията, определени в Протокол (№ 7) относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз. Съгласно чл. 3 от Протокола Съюзът, неговото имущество, приходи и друга собственост се освобождават от всички преки данъци. Не се предоставя освобождаване от данъците, таксите и задължения, които са свързани с такси за предоставяне на комунални услуги. В чл. 21 от Протокол (№ 7) е постановено, че той се прилага също и по отношение на ЕИБ, на членовете на нейните органи, на служителите ?, както и на представителите на държавите-членки, които участват в работата ?, без да се засягат разпоредбите на протокола за нейния устав.
Предвид предимството на цитираните правни норми на ДФЕС пред вътрешното право на нашата страна, доходите от източник в Република България, реализирани от ЕИБ, не подлежат на облагане по реда на ЗКПО.

/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар