прилагане на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ – чл. 10, ал. 4, чл. 60, ал. 1 и др.

Изх. № 08-М-1
Дата: 11.06.2019 год.
ЗМДТ, чл. 10, ал. 4;
ЗМДТ, чл. 60, ал. 1

ОТНОСНО: прилагане на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ – чл. 10, ал. 4, чл. 60, ал. 1 и др.

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. №08-М-1 от 04.04.2019 г., с което желаете да бъде изразено становище относно прилагане на разпоредби на ЗМДТ в следните хипотези:
1. Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗМДТ с данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.
По силата на чл. 10, ал. 4 с данък не се облагат недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв., включително. По отношение на данъка за поземлени имоти и построени върху тях сгради бе установено, че данъчното задължение е определено върху общата данъчна оценка на всички обекти, т.е. върху общия сбор на данъчните оценки на поземлен имот и построена/и в същия имот сграда/и.
С оглед на изложеното поставяте следния въпрос:
По отношение на правилното прилагане на материалния закон следва ли да намери приложение разпоредбата на чл. 10, ал. 4 ЗМДТ, респ. липсват ли материалноправните предпоставки за облагане с данък на тези недвижими имоти /земя и сгради/, които са с данъчна оценка до 1680 лв., т.е. дължи ли се данък за същите имоти при условие, че някои от тези обекти са с данъчна оценка под 1680 лв.?
2. Според становището, изложено в писмо с изх. №М-24-36-64 от 23-01-2018 г. на НАП, „задълженията за такса за битови отпадъци по смисъла на ЗМДТ и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ не следва да бъдат включени в удостоверението за данъчна оценка на имота по чл. 264, ал. 1 ДОПК“.
Независимо от това вие отбелязвате, че при издаване на данъчни оценки от ПП „МАТЕУС“ освен непогасени задължения за данък върху недвижимите имоти се включват и непогасени задължения за такса за битови отпадъци.
В тази връзка поставяте въпроса:
Неплатените задължения за такса за битови отпадъци следва ли да бъдат изключени от издаваните удостоверения за данъчна оценка и как следва да бъде направено това?
3. При извършена проверка по партиди за превозни средства, придобити /регистрирани за движение/ в периода м. януари – м. март 2019 г. и декларирани от собствениците им, респ. регистрирани при автоматизирания обмен на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерство на вътрешните работи, бе установено, че програмният продукт не начислява отстъпка от 5 % върху задължението за данък върху превозните средства при извършено плащане на дължимия данък за годината на придобиване.
По аналогичен казус НАП е изразила становище с писмо с изх. №08-М-5 от 12.09.2016 г., според което „Правилото, установено в чл. 60, ал. 1 ЗМДТ е, че при плащане в срок до 30 април на целия размер на данъка за текущата година, се начислява отстъпка от 5 %. Съответно отстъпка не се начислява при плащане след тази дата, дори и плащането да е направено в двумесечния срок от придобиване на превозното средство. Ако едно лице е придобило превозно средство през периода м. януари – м. април и е платило размера на данъка за текущата година в срок до 30 април, но след изтичане на двумесечния срок за деклариране /когато се изисква деклариране/ и плащане на данъка- чл. 60, ал. 2 ЗМДТ, отстъпка от 5 % не се признава и не се начислява лихва, тъй като лицето не е изпълнило задължението си за плащане в законовия срок. Когато едно лице е придобило превозно средство през периода м. януари – м. април и е платило размера на данъка за текущата година в срок до 30 април и в рамките на двумесечния срок за деклариране и плащане по чл. 60, ал. 2 ЗМДТ, отстъпка от 5 % се признава, независимо че задължение не се формира в пълен годишен размер /такава беше практиката и при стария програмен продукт/“.
Същевременно установявате, че отстъпка от 5 % при извършено плащане на данъка във визираните срокове продължава да не се начислява.
4. Съгласно текста на чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ от данък се освобождава лекият автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя на превозното средство до 2000 куб. см и с мощност на двигателя до 117.64 кW. Въпросът, който поставяте, е:
В случай че лек автомобил има мощност 110 кW и обем на двигателя точно 2000 куб. см, следва ли същият да бъде освободен от данък върху превозните средства?
С оглед на изложеното и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
По казус 1
Въпросът за определяне на обхвата на понятието „имоти” в разпоредбата на чл. 10, ал. 4 ЗМДТ, в сила от 01.01.2006 г., с която се освобождават от данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително, е обсъждан още в началото на 2006 г. След съгласуване с дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите се прие понятието „имот” в чл. 10, ал. 4 ЗМДТ да се разбира в контекста на чл. 14, ал. 1 ЗМДТ, а именно като съвкупността от поземлен имот с намиращите се върху него сгради – основни и второстепенни, за които се подава една декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ.
По казуси 2 и 3
По тези въпроси са изразени становища от зам. изпълнителния директор на НАП с писма с изх. №М-24-36-64 от 23-01-2018 г. и №08-М-5 от 12.09.2016 г., които поддържам.
Неплатените задължения за такса за битови отпадъци следва да бъдат изключени от задълженията, които се вписват в удостоверенията за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 ДОПК. По отношение на придобиването на превозно средство през периода м. януари – м. април на текущата година и плащане на размера на данъка за същата година в срок до 30 април и в двумесечен срок от момента на придобиване – чл. 60, ал. 2 ЗМДТ, отстъпка от 5 % се признава. За целта следва да бъдат направени корекции в програмния продукт за администриране на местни данъци и такси.
По казус 4
В обхвата на освободените от данък леки автомобили на основание чл. 58, ал. 1,т. 4 ЗМДТ се включват и тези с обем на двигателя точно 2000 куб. см и с мощност точно 117, 64 кW. В ЗМДТ се съдържат много разпоредби с граници на определени величини от/до, при които не е казано изрично, че горната и долната граници се включват в обхвата на съответната величина, но те обикновено се прилагат в този смисъл, напр. чл. 22, в който са установени граници на промилите на данъка върху недвижимите имоти, в рамките на които общинските съвети могат да определят неговия размер, чл. 56, чл. 57 и др.

5/5

Вашият коментар