fbpx

Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

1_ИТ-00-47/22.05.2020

Чл. 33 от ЗЗО

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше запитване с вх.№ относно начина и реда за възстановяване на здравноосигурителните Ви права по приложен документ от Финландия.
С оглед относимите разпоредби по задължителното здравно осигуряване, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно данните от информационната система на НАП, относно здравноосигурителния Ви статус, към настоящия момент се визуализира надпис, че „Лицето е извън системата за здравно осигуряване в РБългария. Прилага се законодателството в сферата на социалната сигурност на друга държава“.
Кръгът на лицата, които са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е определен в чл. 33 от ЗЗО. На основание ал. 1, т. 1 от цитираната правна норма задължително осигурени в НЗОК са всички български граждани, които не са граждани на друга държава.
Не са задължително осигурени в НЗОК лица, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава-членка (чл. 33, ал. 2 от ЗЗО).
Предвид горното, за да удостоверите факта, че подлежите на здравно осигуряване в друга държава-членка, Вие следва да представите съответен формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. ЕЗОК, Е 104, Е 106, S 041, U1, H 013 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 ) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително осигуряване в тази държава-членка. Въз основа на представените документи, месеците без данни за здравно осигуряване ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителният Ви статус.
Всеки документ, различен от формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, следва да бъде преведен на български език по реда на правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
Изясняването и корекцията на здравноосигурителния статус се извършва по инициатива на заинтересованите лица. Искането за корекция на здравен статус се подава в компетентната териториална дирекция на НАП по постоянен адрес на лицето. Същото следва да е придружено с документи, доказващи съответните обстоятелства.
В случай, че приложения към питането Ви документ е издаден от компетентна институция на държава-членка(Финландия), в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка, би могъл да послужи за целите на корекция на здравноосигурителния Ви статус. На основание чл.55, ал.1 от ДОПК така представения на чужд език документ трябва да бъде придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.
Независимо от горнато следва да имате предвид, че с оглед разпоредбите на ДОПК органа по приходите разполага с оперативна самостоятелност да извърши преценка и анализ на представените от лицата доказателства относно документите, основание за изясняване/корегиране на здравноосигурителния им статус.
В случаите, когато данните в предоставените от лицата документи са непълни и неточни, органа по приходите прилага разпоредбата на чл.12, ал.1, т.7 от ДОПК, за да може да вземе обективно решение за освобождаване от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

датата на данъчно събитие при доставка на стока към трета страна при условия на доставката по инкотермс FCA и която е обвързана с неотменим документарен акредитив.

В Дирекция ”ОДОП” – …. постъпи писмено запитване с вх. № …./ 17.02.2016г., препратено по компетентност от ТД на НАП- Пловдив, Офис –….., относно датата на данъчно събитие при доставка на стока към трета страна при условия на доставката по инкотермс FCA и която е обвързана с неотменим документарен акредитив.В конкретното запитване е изложена следната

ЗМДТ, чл.62, aл. 1,ЗМДТ, чл.63, aл. 2,ЗМДТ, чл.71

Изх. № 08-Б-7София 31.05.2006ДО ОБЩИНАгр.Б О Т Е В Г Р А Дпл. «Освобождение» № 13 При прехвърляне на право на собственост върху недвижими имоти се издава удостоверение за данъчна оценка на основание чл. 3 от Приложение № 2 към ЗМДТ и чл. 264, ал. 1 ДОПК.От анализа на текста на цитираните разпоредби се налага

Изх. № М-94-С-777

Изх. № М-94-С-777Дата: 23.04.2020 год. ДР на ЗДДС, § 1, т. 84; ДР на Наредба №Н-18/2006 г., § 1, т. 19; Наредба №Н-18/2006 г., Приложение №29. ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които

Отговор на писмено запитване от, касаещо прилагането на Закона за данък върхг добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския

Изх. № 26-Б-139……………..Дата: .…………… .2008 г.ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване от, касаещо прилагането на Закона за данък върхг добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз. обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г.).УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,Във връзка с Ваше писмено запитване дона Националната агенция

данъчно третиране на вътреобщностно придобиване по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № М-24-31-54Дата: 01.03.2013 год. ЗДДС, чл. 58, ал. 1, т. 4; ЗДДС, чл. 65, ал. 2, т. 2.Относно: данъчно третиране на вътреобщностно придобиване по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ………………. г. е изложена следната фактическа обстановка:Университет, който е регистрирано по ЗДДС

Изпращане на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда при сключване на трудов договор с чуждестранно физическо лице

ДОПК – чл. 10, ал. 4, чл. 22, ал. 6 и чл. 84, ал. 1, 2 и 3;Наредба № 5/29.12.2002 г. – чл. 1, ал. 1, чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 4, ал. 3 и чл. 7, ал. 1, т. 1ОТНОСНО: Изпращане на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса

прилагане на чл. 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане

.№24-31-139Дата: 16.06.2011 год. ЗКПО, чл. 184Относно:прилагане на чл. 184 от Закона за корпоративното подоходно облаганеВ ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 24-31-139/29.12.2010 г., отправено във връзка с извършена проверка на „………” АД относно преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 във връзка с чл. 188 от Закона за

Scroll to Top