Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

1_ИТ-00-47/22.05.2020

Чл. 33 от ЗЗО

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше запитване с вх.№ относно начина и реда за възстановяване на здравноосигурителните Ви права по приложен документ от Финландия.
С оглед относимите разпоредби по задължителното здравно осигуряване, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно данните от информационната система на НАП, относно здравноосигурителния Ви статус, към настоящия момент се визуализира надпис, че „Лицето е извън системата за здравно осигуряване в РБългария. Прилага се законодателството в сферата на социалната сигурност на друга държава“.
Кръгът на лицата, които са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е определен в чл. 33 от ЗЗО. На основание ал. 1, т. 1 от цитираната правна норма задължително осигурени в НЗОК са всички български граждани, които не са граждани на друга държава.
Не са задължително осигурени в НЗОК лица, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава-членка (чл. 33, ал. 2 от ЗЗО).
Предвид горното, за да удостоверите факта, че подлежите на здравно осигуряване в друга държава-членка, Вие следва да представите съответен формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. ЕЗОК, Е 104, Е 106, S 041, U1, H 013 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 ) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително осигуряване в тази държава-членка. Въз основа на представените документи, месеците без данни за здравно осигуряване ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителният Ви статус.
Всеки документ, различен от формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, следва да бъде преведен на български език по реда на правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
Изясняването и корекцията на здравноосигурителния статус се извършва по инициатива на заинтересованите лица. Искането за корекция на здравен статус се подава в компетентната териториална дирекция на НАП по постоянен адрес на лицето. Същото следва да е придружено с документи, доказващи съответните обстоятелства.
В случай, че приложения към питането Ви документ е издаден от компетентна институция на държава-членка(Финландия), в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка, би могъл да послужи за целите на корекция на здравноосигурителния Ви статус. На основание чл.55, ал.1 от ДОПК така представения на чужд език документ трябва да бъде придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.
Независимо от горнато следва да имате предвид, че с оглед разпоредбите на ДОПК органа по приходите разполага с оперативна самостоятелност да извърши преценка и анализ на представените от лицата доказателства относно документите, основание за изясняване/корегиране на здравноосигурителния им статус.
В случаите, когато данните в предоставените от лицата документи са непълни и неточни, органа по приходите прилага разпоредбата на чл.12, ал.1, т.7 от ДОПК, за да може да вземе обективно решение за освобождаване от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски.

5/5

Вашият коментар