прилагане на ЗДДС в сила от 01. 01. 2007г.

Изх. №24-34-251
Дата: 12.12.2008 год.
ЗДДС, чл. 82, ал. 3 – във връзка с
ЗДДС, чл. 21, ал. 3;
ЗДДС, чл. 95, ал. 2.
ОТНОСНО: прилагане на ЗДДС в сила от 01. 01. 2007г.
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. София, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-251 от 27. 11. 2008 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Консорциум, регистриран за целите на ДДС в Италия, е основен изпълнител по договор с Министерство на екологията и водите по програма ИСПА, за извършване на услуги за техническа помощ.
Въпросът, който поставяте е: Следва ли консорциума да се регистрира по реда на ЗДДС?
Съгласно чл. 21 ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1.получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено
лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен
доставчикът;
2.доставяните услуги са с предмет посочен в чл. 21, ал. 3, т. 2 от ЗДДС.
При условие, че консорциумът ще извършва доставки на консултантски услуги, която дейност попада в чл. 21, ал. 3, т. 2, буква „в“ ЗДДС и получателя е данъчно задължено лице, установено на територията на страната, то в този случай, доставката е с място на изпълнение на територията на страната и задължението за начисляване на данък по реда на ЗДДС е на получателя на основание чл. 82, ал. 2, т. 2 от ЗДДС.
Следва да се има предвид, че на основание чл. 95, ал. 2 от ЗДДС, на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12. Според ал. 2 на същата разпоредба, на регистрация по този закон подлежи и всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Доставките, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3 от ЗДДС, не се включват в облагаемият оборот за задължителна регистрация, по силата на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС.
В този смисъл, може да се направи извода, че доставките, които извършва консорциума, които са облагаеми по реда на чл. 82, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗДДС не формират оборот за задължителна регистрация по реда на ЗДДС.
Необходимо е да се има предвид, че по смисъла на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС, за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка, включително за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата. Нулевата ставка по чл. 173, ал. 1 ЗДДС се допуска само по отношение на доставки, извършени от основния изпълнител – регистрирано но закона лице – при спазване на разпоредбите на чл. 173 от ЗДДС и чл. 107 от ППЗДДС.
В случай, че за Министерство на екологията и водите, не възниква право на приспадане на данъчен кредит за тези доставки, няма пречка консорциума да се регистрира по ЗДДС, преди да извърши тези доставки, като за същите приложи разпоредбата на чл. 173,ал. 1 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар