прилагане на ЗДДС – чл. 113, ал. 3, т. 1

Изх. №24-34-124
Дата:29.04.2008 год.
ОТНОСНО: прилагане на ЗДДС – чл. 113, ал. 3, т. 1
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. София, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-124 от 20. 02. 2007 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Фирмата е регистрирана по ЗДДС и извършва продажба на стекове цигари на физически лица с отстъпка от фиксираната цена, за което не издава фактури.
Вашият въпрос е: Следва ли да издаваме фактури по реда на ЗДДС за извършваните от нас продажби на физически лица?
Съгласно чл. 113, ал. З, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице фактура може да не се издава. Когато издаването на фактура не е задължително, тя се издава по желание на доставчика или на получателя, като всяка страна е длъжна да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването /чл. 113, ал. 6 от ЗДДС/. За доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът – регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период, на основание чл. 119. ал. 1 от ЗДДС. В отчета за извършените продажби се описват:
1. общата сума па данъчните основи и общата сума на данъка на
облагаемите доставки – поотделно в зависимост от данъчната ставка:
2.общата сума на данъчните основи на освободените доставки;
3.общата сума на данъчните основи на доставките, различни от тези по т. 2,
за които не се начислява данък /с право на данъчен кредит, съответно без право на
данъчен кредит/.
Необходимо е да се има предвид, че сумата на търговската отстъпка или намаление, не се включва в данъчната основа, на основание чл. 26. ал. 5 от ЗДДС. Доставчикът отразява отчета за извършените продажбите в дневника за продажбите, като попълва колони 1 – 5 и 9 – 25 на приложение № 10.
Съгласно чл. 118 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДФЛ, чл.50, aл. 1, т. 1

ЗДДФЛчл.50, ал.1, т.1 2_336/16.02.2010г.В писмено запитване, подадено до Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – ………………, заведено в регистъра на Дирекция “ОУИ” – ……. с

право на данъчен кредит от регистрирано по ЗДДС лице за лек автомобил и третиране на разходите за експлоатация по ЗКПО

Изх. № 24-33-219Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………относно: право на данъчен кредит от регистрирано по ЗДДС лице за лек автомобил и третиране на разходите за експлоатация

НЕВД, чл.2, aл. 2,НЕВД, чл.2, aл. 3,КСО, чл.6, aл. 11

5_3/20.05.2008Наредба за елементите на възнаграждението и доходите върху които се правят осигурителни вноски, чл.2, ал.2, ал.3КСО, чл.6, ал.11Фактическа обстановка:работодател плаща премии по застраховки „Живот”Въпрос: дължат

Писмо с Изх. лични вноски за доброволно здравно осигуряване; В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №24-38-22/04.05.2018 г. Ваше писмено запитване, препрат

Изх. № 24-38-22Дата: 06.08.2018 год.ЗДДФЛ, чл. 17;ЗДДФЛ, чл. 19, ал. 1;ЗЗО, чл. 81, ал. 2;ЗЗО, чл. 82, ал. 1;ЗЗО, чл. 82, ал. 2;ЗДЗП, чл. 4;ЗДЗП,