Прилагане на ЗКПО и ЗДДС

Изх
Дата………………….
КОПИЕ:
ТД на НАП
ПЛОВДИВ
Относно: извършване на ремонт на товарни камиони, влекачи и ремаркета, преминаващи през територията на страната
Уважаема г-жа
,
Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № 96-00-292/ 26.06.2008г. е изложена следната фактическа обстановка:
Фирмата извършва ремонт на товарни камиони, влекачи и ремаркета. Същата е оторизиран дилър и ще обслужва влекачи „Скания”, собственост на фирми от Европейския съюз, преминаващи през България.
Поставен евъпрос относно прилагането на чл.24, ал.3 от ЗДДС -за извършения ремонт с вложени резервни части и монтьорски труд в сервиза, издадената фактура с получател лице, регистрирано по ДДС в държава членка следва ли да се начисли ДДС.
Предвид така изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредбапо зададените от Вас въпроси,изразявам следното становище:
На облагане с данък върху добавената стойност подлежат всички облагаеми доставки на услуги, съгласно чл. 2 от ЗДДС, които са с място на изпълнение на територията на страната и не са с предмет на освободени доставки. Следователно съществен елемент на облагане на доставките на услуги е мястото на изпълнение на тези доставки.
Общите принципи при определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга са уредени в чл.21, ал.1 от ЗДДС и са обвързани с мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – с мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Същевременно изключенията от основното правило по чл.21, ал. 1 от ЗДДС са регламентирани в чл. 21, ал. 2 и ал.3и чл.24 отЗДДС.
Съгласно разпоредбите на чл.21, ал.2, т.3, буква „в” от ЗДДС,мястото на изпълнение на доставката е мястото, където фактически се извършва услугата, при оценка, експертиза или работа по движима вещ. По смисъла на чл.5 от закона, стока по смисъла на този закон е всяка движима и недвижима вещ. В т.43 на параграф 1 от ДР на ЗДДС е указано, че “работа по стоки“ е обработка, преработка или поправка на стоки.
В този смисъл, по отношение на извършваната от Вас услуга по ремонт – работа върху движима вещ,следва да имате предвид, че при определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по оценка, експертиза или работа по движима вещ, основният принцип, е че мястото на изпълнение е там, където фактически се извършва услугата -чл.21, ал.2, т.3, буква „в” от ЗДДС.
Изключение от този принцип ще е налице, само когато съответното транспортно средство е пристигнало в страната с цел извършване на работа по него и само в този случай ще намери приложение нормата на чл.24, ал.3 от ЗДДС. Мястото на изпълнение при доставка на услуга по оценка, експертиза или работа върху движими вещи е на територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата, когато са налице едновременно следните условия:
1. получател по доставката е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от държавата членка, където фактически е извършена оценката, експертизата или работата;
2. след приключване на оценката, експертизата или работата стоките са изпратени или транспортирани извън територията на държавата членка, където фактически е извършена оценката, експертизата или работата.
Съгласно чл.123, ал.3 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице води регистър на стоките, транспортирани до него от друга държава членка от лице, регистрирано за целите на ДДС в тази държава членка, във връзка с предоставянето на услуги по оценка или работа по движими вещи.
Съгласно чл.128 от ЗДДС, когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка. В случай, че услугата по ремонт е съпътствана от резервни части и възнаграждението е определено общо, ще е налице една доставка.
Доколкото транспортните средства не са изпратени в страната с цел извършване на работапо тях и това обстоятелство не е отразено в регистъра по чл.123, ал.3 от ЗДДС, при определяне на мястото на изпълнениена доставката се прилага нормата на чл.21, ал.2, т.3, буква „в” от ЗДДС и същата е с място на изпълнение на територията на страната, независимо че получателите са лица, регистрирани по ДДС в други държави членки.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” ПЛОВДИВ:
/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *