Прилагане разпоредбата на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

2_1158/ 04.11.2015г.
ЗКПО – чл.189б;
ЗКПО – §1, т.60 от ДР
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.
Дружество „………………….“ ООД, е регистриран земеделски производител. За нуждите на производствената си дейност, планирате закупуване на стационарна модулна надземна бензиностанция.
Поставяте въпрос: Инвестирането на преотстъпен данък в придобиване на бензиностанция ще отговаря ли на условията на чл.189б от ЗКПО.
Във връзка с изложените обстоятелства и предвид действащото към настоящия момент данъчно-осигурително законодателство, изказваме следното становище:
Съгласно чл.189б, ал.1 от ЗКПО, данъчното облекчение за преотстъпване на данък се предоставя на данъчно задължени лица, регистрирани земеделски производители, в размер до 60 на сто за данъчната им печалба от дейност по производствотона непреработена растителна и животинска продукция.
За да се включат в обхвата на горното определение, придобитите активи следва едновременно да отговарят на две условия:
1. да попадат в една от категориите: самоходни, несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации или апарати;
2. да се използват в земеделието.
Относно самоходни, несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации или апарати:
В ЗКПО няма предвиден класификатор за дълготрайни материални активи, както липсва и легална дефиниция на понятията „машини“, „съоръжения“, „инсталации“ и „апарати“.
Съгласно общоприетият смисъл на понятието „съоръжение”, това е материален актив, състоящ се от отделни компоненти или системи, който има характера на уред, апарат, с различно ниво на сложност на функциониране, съобразно предназначението му в дейността на предприятието.
Предлаганите на пазара стационарни модулни надземни бензиностанции се състоят от отделникомпоненти, включващи: резервоар, с определена вместимост, тръбопроводи, обслужваща кутия, бензиноколонка, електронна система за фискално отчитане на разхода, електрическо табло и др., които работят като една система.
Т.е. активът „стационарна модулна надземна бензиностанция“ може да бъде определен в своята цялост като съоръжение по см. на §1, т.60 от ДР на ЗКПО.
Относно „използвани в земеделието“:
Терминът придобитите активи да са „използвани в земеделието”, не е конкретно формулиран в ЗКПО. Той следва да се разбира в смисъла, вложен в т.30 от Решението на Европейската комисия /С /2011/863 от 11.02.2011г./, в съответствие с т.27 от Насоките на Общността, глава ІV, част А. Тези разпоредби изискват държавната помощ заземеделските стопанства да се прилага само за тези инвестиции, които са свързани с първичното производство на продукти, посочени в Приложение I към Договора. Така също указват, че схемата за държавна помощ, предоставена по реда на чл.189б от ЗКПО, не се прилага за извършени инвестиции в стопанството, свързани с /в полза на/ преработката и реализацията на селскостопанските продукти. В този смисъл, изискването на закона, активите, в които се инвестира преотстъпения корпоративен данък да се използват в земеделието, ще се смята за изпълнено само по отношение на тези активи, които намират преимуществено приложение в непосредствената дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.
Активи, чието основно предназначение не е да бъдат използвани в земеделието, не могат да бъдат определени като земеделска техника.
Предвидфункциитеи целите, за които се използва една бензиностанция, този вид съоръжениене може да бъде определена като актив, който ще бъде използван в първичното производство на земеделските продукти, дейността, за която преотстъпвате корпоративен данък.
Уведомяваме Ви, че становището, което изказваме е принципно и че спазването на изискванията на ЗКПО, свързани с преотстъпване на корпоративен данък, подлежат на детайлно разглеждане в хода на последващ данъчен контрол от страна на приходната администрация по реда на чл.110 от ДОПК, когато в тяхната цялост се изследват и анализират всички факти и обстоятелства, касаещи преотстъпването.
В тежест на данъчно задължените лица е да представят доказателства, че условията за инвестиране са изпълнени и от там размерът на преотстъпения корпоративен данък е правилно определен и деклариран от тях.В случай, че се установи несъответствие с изискванията на закона при ползвано данъчно облекчение, корпоративният данък, ведно с лихвите, подлежи на внасяне/възстановяване в бюджета по аргумент от чл.173, ал.1 от ЗКПО.

Оценете статията

Вашият коментар