Законосъобразно ли е издаването на фактура от чуждо име и ако е така, коя от двете фирми следва да отразите в дневниците си за покупки?

2_1175/16.07.2012 г.

ЗДДС чл. 113, ал. 7

Наредба № Н-18/2006 г. чл. 29, ал. 1, т. 2

Отправили сте писмено запитване до ТД на НАП. В запитването сте посочили, че имате издадена фактура и фискална касова бележка от „Х”ООД, в която като доставчик е посочен „У” АД. Интересувате се законосъобразно ли е издаването на фактура от чуждо име и ако е така, коя от двете фирми следва да отразите в дневниците си за покупки?
Съгласно чл. 113, ал. 7 от ЗДДС, доставчикът може да упълномощи писмено друго лице да издава фактури от негово име.
В разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 2 от Наредба № Н-18/2006 г. е предвидено, че лице, което извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице може да регистрира продажбите чрез собственото си фискално устройство при спазване на ред определен следващите алинеи на същата разпоредба..
С оглед доказване действителността на извършената доставка, следва „Х”ООД да разполага с документи /договор с възложителя и пълномощно/, даващи му основание да прилага горепосочените разпоредби на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г. Такива към запитването не са приложени.
В случай, че „Х”ООД разполага със съответните документи, предвид приложените от Вас фактура и фискален бон, считам, че Вашият доставчик е „У” АД и неговото име следва да посочите в дневниците си за покупки.

Оценете статията

Вашият коментар