Закупуване на лек автомобил от българско дружество от продавач немско дружество?

2_1153/11.07.2012 г.
чл.13, ал.1 от ЗДДС

Постъпило е Ваше писмено запитване, заведено с вх. № ….., в което е описана следната фактическа обстановка:

Българско дружество регистрирано по ЗДДС иска да закупи нов лек автомобил от немско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Следва ли българското дружество да начисли ДДС за покупката?

При така изложената фактическа обстановка, предвид действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното принципно становище:

Съгласно чл.2, т.3 от ЗДДС обект на облагане с данък добавена стойност е всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната.
На основание чл. 13, ал. 1 от закона вътреобщностно придобиване /ВОП/ е налице, когато се придобива правото на собственост върху стока, както и при фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2 от закона, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
За да е приложим режимът, установен за ВОП по чл.13, ал.1 от ЗДДС, за дадена доставка на стоки следва да са налице кумулативно следните условия:
1. Доставчикът е данъчнозадължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
2. Предмет на вътреобщностното придобиване са стоки.
3. Възмездност на придобиването.
4. Транспортиране на стоките до територията на страната от територията на друга държава членка.
5. Придобиващ по ВОП е данъчнозадължено лице или данъчно незадължено юридическо лице.
В разпоредбата на § 1, т. 17 от ДР на ЗДДС са указани условията, на които следва да отговарят превозните средства, за да се третират същите като нови. Съгласно б. „в“ от цитираната разпоредба ново моторно превозно средство с обем на двигателя над 48 куб.см или с мощност над 7,2 киловата, предназначено за превоз на пътници или товари е това, за което е налице едно от следните условия:
аа/ към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6 месеца считано от датата на първата им регистрация, или
бб/ към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6000 км.
Съгласно на § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС „лек автомобил” е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е „лек автомобил” автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. При определяне броя на местата за сядане се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя.

Предвид гореизложеното, при придобиване на нов лек автомобил от регистрирано за целите на ДДС лице в Германия, в общия случай, за Вас ще е налице ВОП, при условията на чл.13, ал.1 от ЗДДС. За осъщественото придобиване на основание чл.84 от ЗДДС следва да начислите ДДС и издадете Протокол по реда на чл.117, ал.1 от ЗДДС. Същият следва да съдържа реквизитите, посочени в чл.117, ал.2 от ЗДДС. Протоколът се издава не по- късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. Същият следва да намери отражение в дневника за продажби с код на документ (09) , като данъчната основа и размера на начисления данък се отразяват в колона 13 (за данъчната основа) и колона 15 (за размера на данъка).
За така осъщественото придобиване за Вашето дружество няма да възникне право на приспадане на данъчен кредит предвид ограниченията по чл.70, ал.1, т.4 от ЗДДС, а именно правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, когато е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил. Данъчен кредит ще възникне, ако лекият автомобил се използва единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, както и когато същият е закупен с цел препродажба ( чл.70, ал.2 т.1 и 2 от с.з.).

Оценете статията

Вашият коментар