Прилагане разпоредбите на чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № М-94-А-24
Дата: 12.02.2019 год.
ЗДДФЛ, чл. 45

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), заведено с вх. №М-94-А-24 от 11.01.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Съгласно чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона до 31.12.2018 г., работодателят издава и предоставя на работника/служителя служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък, когато:
1. трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината;
2. доходът е от правоотношение по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби;
3. не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
При условие, че промените в чл. 45 от ЗДДФЛ влизат в сила от 01.01.2019 г., как следва да се процедира с издаването на служебни бележки при прекратяване на трудовото правоотношение през 2019 г.? Каква служебна бележка следва да се издава в този случай и въобще следва ли да се издава такава?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище по направеното запитване:
В новата редакция на чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ (изм. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) при поискване от лицето работодателят издава служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Когато служебната бележка се издава от работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя към 31 декември на данъчната година, се посочва и данъкът, удържан или възстановен на лицето при определяне на годишния размер на данъка по реда на чл. 49.
Следователно във всички случаи на придобити доходи от трудови правоотношения през годината (включително и при прекратяване на трудовото правоотношение) работодателят издава служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски само при поискване от лицето. Предвид това, когато физическото лице, на което са прекратени трудовите правоотношения през годината, желае издаване на служебна бележка за доходите му от трудово правоотношение, такава следва да му бъде издадена от работодателя в 14-дневен срок от датата на поискването й, на основание чл. 45, ал. 8 от ЗДДФЛ.

5/5

Вашият коментар