прилагане разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Законазаздравното осигуряване (ЗЗО) и Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските

Изх. № 53-00-748
15.08.2013 г.
КСО
Чл. 4, ал. 1, т. 7
Чл. 4, ал. 3, т. 2
Чл. 6, ал. 10
Чл. 10
Чл. 127
ЗЗО
Чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 6
НООСЛБГРЧМЛ
Чл. 1, ал. 6
Чл. 1, ал. 1 и ал. 2

Вдирекция„Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” ..е постъпило Вашеписменозапитванеприето свх. № 53-00-748 от 22.07.2013 г.,
относно прилаганеразпоредбитенаКодексазасоциалноосигуряване (КСО),Закона за здравнотоосигуряване(ЗЗО)иНаредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващитесе лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица(НООСЛБГРЧМЛ).
Взапитванетонееизложенаконкретнафактическаобстановка.
Взапитванетосапоставениследните въпроси:
1.Дължатлисеосигурителнивноски за съдружниците наООД върхуминималниямесеченосигурителендоходзасъответнатапрофесияпоосновнатаикономическадейностнаосигурителя,акозасъответнителицавкачествотонауправителинадружествотонее определеновъзнаграждениевучредителнияактнадружеството,впротоколнаобщотосъбрание,нитоимасключен писмендоговорзауправлениестях?
2.ДължатлисеосигурителнивноскизауправителнаООД,койтоне есъдружниквдружествотоизасъщиятнееопределеновъзнаграждениевучредителнияактнадружеството,впротоколнаобщотосъбрание надружеството,нитоимасключен писмендоговорзауправлениеиконтрол?
3.Акта навписваневТърговскиярегистър нафизическолицезауправителнаООД,пораждалисампосебесизадължениезаосигуряванена това лицепореданачл. 4, ал. 1, т. 7отКСО.
4. Откоймоментсъдружниците/управителитевООДиматзадължениедасеосигуряватчрездружеството?
5.Считалисеза полаганеналичентруддейносттанасъдружницитепоуправлениеиконтролнадружеството,вслучаитекогатотеса собственицинакапиталаисавписанизауправители насъщотодружество?
Предвидпоставенитевъпросииотносиматакъмтях нормативнауредба, изразявамследнотостановище:
Попървиивторивъпрос:
ВТърговскиязакон(ТЗ) евъведеноизискванеотношениятамежду част от лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО исъответното дружество да се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма, например поотношение управителитена дружество сограниченаотговорност(чл. 141 от ТЗ).
ЗауправителитенаООДможеда имаопределено възнаграждениепосилатанадоговорзауправлениеиконтрол,вучредителниятактнадружеството,срешениенасъответнияторганнадружествотоилиподруг начин,номожеиданееопределенотаковавъзнаграждение.Товасеотнася,кактозасъдружницитевООД,коитоса вписанизауправители,такаизауправителитенаООД,коитонесасъдружницивдружеството.
Вслучаите,когатоеопределено възнаграждение, последнотоможедаеизплатено,номожеиданееизплатено.Тообаченепременнотрябвадабъдеопределено,задабъдедължимоисъответнодавъзникнезадължениетозаосигуряваненалицетонаоснованиечл. 4, ал. 1, т. 7отКСО. ВтозисмисълеиРешение№160/22.11.2010г.наВърховниякасационенсъднаРепубликаБългария,Търговскаколегия.
От01.01.2010г., спромянатаначл. 6, ал. 3отКСО,неначислени възнаграждения на лицата, които упражняват трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО садължимивъзнаграждения, когатосаопределеникатотакивавучредителниятактнадружеството,срешениенасъответнияторганнадружеството,вдоговоразауправлениеиконтролилиподруг начин,нонеса отразени всчетоводнитедокументиназадълженотолице,съгласноизискваниятанаЗаконазасчетоводството.ВтозисмисълеиуказателнотописмонаизпълнителниядиректорнаНАП,Изх. № 24-00-10от10.03.2010г.
Вслучаите, когатосъдружницитевООДсаиуправителинадружеството,ноняматопределеновъзнаграждениезаупражняванатауправленскадейност,тесеосигуряваткатосамоосигуряващиселица пореданачл.4,ал.3, т. 2отКСО.Важноедасеимапредвид,чевтезислучаи,съдружницитевООДсеосигуряватпопосочанияредзацялататрудовадейност,извършванавдружеството -оперативнаи/илиуправленскадейност.
Съгласно 4,ал.3, т. 2отКСО, задължителноосигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества. Тези лица внасят дължимите осигурителни вноски авансово и изцяло за своя сметкакатосамоосигуряващи се лицавърху месечен осигурителен доход между минималния имаксималния месечен размер на осигурителниядоход, определен със ЗБДОО за съответната година (чл. 6, ал. 7 от КСО).
Съдружницитевтърговскидружества,накоитоеотпуснатапенсия,вкачествотонасамоосигуряващиселицесеосигуряватзафондоветенадържавнотообщественоосигуряване(фонд„Пенсии”ифонд„Общозаболяванеимайчинство”)посвое желание (чл. 1, ал. 6отНООСЛБГРЧМЛ).
Засъдружниците,роденислед31.12.1959г.,вноскитезафонддопълнителнозадължителнопенсионноосигуряване(ДЗПО) севнасятпоаналогичен ред(чл. 127отКСО).Вноскитезаздравноосигуряванесевнасятпореданачл. 40, ал. 1, т. 2отЗЗО.
Потрети,четвъртиипети въпрос:
Трудоватадейност еосновнатаправопораждащапредпоставказавъзникваненазадължениетозаосигуряванеикатообщпринципеизведенавчл.10отКСО.
Важноедаимапредвид,чеактътнавписванев ТърговскиярегистърнауправителнаООД пораждаправаизадължениязалицетодапредставлявадружеството,носампосебеситозиактнепораждазадължениезаосигуряване.ЗадължениетозаосигуряваненауправителитенаООДпореданачл. 4, ал. 1, т. 7отКСО,възниквасамовслучаите,когатоеопределеновъзнаграждение (аргументитесаизложениприотговоранапървиивторивъпрос отнастоящетописмо).
Дейносттанасъдружницитепоуправлениеиконтролнадружеството,вслучаитевкоитотеса собственицинакапиталаисавписанизауправители насъщото дружествосесчитазаполаганеналичентрудвдружеството.Предвиднатова,задължениетозаосигуряваненасъдружницитевООДкатосамоосигуряващиселица(чл. 4, ал. 3, т. 2отКСО)възникваотденяназапочванеиливъзобновяваненатрудоватадейност ипродължавадонейнотопрекъсванеилипрекратяване(чл. 1, ал. 1отНООСЛБГРЧМЛ).
Призапочване,прекъсване,възобновяване илипрекратяваненавсякатрудовадейност,закоятоерегистрираносамоосигуряващотоселице,сеподавадекларацияпоутвърденобразец (Окд-5 – „Декларациязарегистрациянасамоосигуряващоселице”)докомпетентнататериториалнадирекцияна НАП,подписанаотсамоосигуряващотоселице,в7-дневенсрокотнастъпваненаобстоятелството (чл.1, ал. 2отНООСЛБГРЧМЛ).
Декларациятазарегистрацияна самоосигуряващотоселице(образецОкд-5),включителнозасъдружницивООД,коитощесеосигуряваткатосамоосигуряващиселица,сеподавасамопризапочванеиливъзобновяваненатрудоватадейност,независимо оттова,чесамоосигуряващотоселицеможе даеосигуренонадругооснованиевърхумаксималниямесеченразмернаосигурителниядоходизатазидейност несевнасятзадължителниосигурителнивноски.От01.01.2013г.,самоосигуряващоселице,коетоепридобилоправонапенсия, подавадекларацияобр. Окд-5,вслучай,чежелаедасеосигурява.
Когатодаденолицеподлежинаосигуряване наразличниоснования,привнасяненаосигурителните вноски е важно дасеимапредвид хипотезатаначл.6, ал. 10отКСО, съгласнокоятоосигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход,определенв ЗБДООзасъответнатагодина, по следния ред:
1.доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Поотношениеопределянетонадохода,върхукойтоседължатвноскизаздравноосигуряванееприложимахипотезатаначл. 40, ал. 1, т. 6отЗЗО.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на услуга по автомобилен превоз на стоки в рамките на ЕС, предоставена на българско данъчно задължено лице

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на услуга по автомобилен превоз на стоки в рамките на ЕС, предоставена

Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажбата на автомобил втора употреба, внесен на територията на Холандия

ОТНОСНО: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажбата на автомобил втора употреба, внесен на територията на Холандия В Дирекция ОДОП …

Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

КСО – чл. 6, ал. 13, чл. 6а, ал. 1, чл. 7, ал. 1, 2 и 6, чл. 9а, ал. 1 и 2 и чл.