прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-76/30.5.2014 г.
ДДС, чл. 45, ал.3
ДДС, чл. 45, ал.7
ДДС, чл. 79, ал.6, т.1
В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване относноприлагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка изложена в запитването е следната:
Жилищна сграда е въведена в експлоатация, за което е издадено разрешително от 08.01.2008 г. От въвеждането в експлоатация на сградите са изтекли повече от 60 месеца.
Апартаментите и ателиетата заедно с прилежащите им части са декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ като самостоятелни обекти и се облагат с данък сгради и такса битови отпадъци. Осчетоводени са като самостоятелни обекти.
При продажбата на актив (апартамент/ателие) дружеството използва следната формула за корекция на ползвания данъчен кредит:
ДД= ПДК ( за съответния апартамент) X 1/20x БГ
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Правилно ли е приложен реда за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит в посочения случай?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросъти относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По силата на чл.45, ал.3 от ЗДДС доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях са определени като освободени доставки.
Определението на „сгради, които не са нови” се извежда по аргумент на противното от определението, дадено в § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС. В посочената разпоредба е дадена дефиниция на „нови сгради”, а именно:
а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност “груб строеж“, или
б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.
Предвид изложеното по – горе, за доставките, с предмет сгради или части от тях, които не са нови е приложима разпоредбата на чл.45, ал.3 от ЗДДС.
Следва да се има предвид, че разпоредбата начл.45, ал.7 от ЗДДС дава право на избор на доставчика да третира доставката на сгради или части от тях по алинея 3 от посочената разпоредба като облагаема.
В допълнение на гореизложеното, трябва да се има предвид, че по отношение на доставките, свързани със земя и сгради и вещните права върху тях по ЗДДС е изразено становище в писмо изх.№ 94-00-261/04.09.2007 г., което може да бъде намерено на интернет страницата на Националната агенция за приходите. Следва да се отчетат и промените в разпоредбите на ЗДДС, касаещи доставките със земя и сгради.
На основание гореизложеното, ако дружеството не се възползва от предоставената възможност по чл.45, ал.7 от ЗДДСпри извършване на продажби на обекти от сградите и приложи разпоредбата на чл.45, ал.3 от ЗДДС за освободени доставки, следва да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит. При условие, че дружеството е ползвало право на приспадане на данъчен кредит при придобиване на активите, посочената корекция се извършва по реда на чл.79, ал.6 от ЗДДС.
Съгласно чл.79, ал.6, т.1 от ЗДДС,независимо от ал. 1 и ал. 3 на цитираната разпоредба, за стоките или услугите, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), за недвижимите вещи лицето дължи данък в размер, определен по следната формула:
 
 
 
 
1
 
 
 
ДД
=
ПДК
x
––
x
БГ,
където:
 
 
 
 
20
 
 
 
ДД е дължимият данък;
ПДК – размерът на ползвания данъчен кредит;
БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелствата по ал. 1 или 3, включително годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на 20-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на данъчен кредит включително. В случая съобразно разпоредбата на чл.79, ал.6, т.1 от ЗДДС при извършване на продажба на съответния актив дружеството следва да изчисли дължимия данък по горепосочената формула.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗКПО, чл.55

5_253 / 14.01.2008ЗКПО, чл. 55Уважаеми господин ……………..,Във връзка с поставените от Вас писмени въпроси, постъпили в НАП, Дирекция „ОУИ” гр. ……, вх. № ……………. и

Прилагане на ЗКПО и ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО и ЗДДС В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № …….12.04.2019 г.Дружество има отчетени несъбрани вземания от

aabed