прилагане разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Законазаздравнотоосигуряване (ЗЗО), Наредба за елементите на възнаграждението и задоходите, върху които

Изх. № 53-00-611
03.07.2013 г.
КСО
Чл. 6, ал. 2, т. 3
Чл. 9, ал. 3, т. 1-2
НЕВДКПОВ
Чл. 1, ал. 2
Чл. 1, ал. 8, т. 6-7
Чл. 1а, ал. 1 и 2
ЗЗО
Чл. 40, ал. 5
ЗДДФЛ
Чл. 13, ал. 1, т. 10
Чл. 24, ал. 1 и 2
Чл. 45, ал. 7
Чл. 50
Вдирекция„Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” ….
е
постъпилоВаше писменозапитване,прието свх.№ 53-00-611/11.06.2013г. относно прилаганеразпоредбитенаКодексазасоциалноосигуряване(КСО),Закона за здравнотоосигуряване(ЗЗО), Наредбазаелементитенавъзнаграждениетоиза доходите,върхукоитосеправятосигурителнивноски (НЕВДКПОВ)иЗаконазаданъцитевърхудоходитенафизическителица(ЗДДФЛ).
В запитванетоисъпътстващитедокументие изложенаследнатафактическаобстановка:
ЛицетоXеработилапотрудовдоговорв център Y.Считаноот16.12.2010 г.трудовотоправоотношениеслицето епрекратено.Срешение№ II-79-79/02.07.2012г.на Софийскиградскисъд(СГС),потвърденосрешениена СГС № 1064/14.02.2013г.,уволнениетоепризнатозанезаконно.Съгласнопредставенокопиеоттрудовакнижка наX запериодаот16.12.2010 г.-23.01.2011 г.налицетоеизплатенопаричнообезщетениепореданачл. 222, ал. 1отКодексанатруда(КТ),койтопериодезачетензаосигурителенстаж.
Отпредставенотокопиенаизпълнителен лист от15.03.2013г.,издаденотСГСевидно,че центърY еосъдендазаплатина Xследнитесуми:
-обезщетениепореданачл.225отКТзавреметопрезкоетоеостаналабезработа,порадинезаконноуволнениепрез периода16.12.2010г. – 16.06.2011 г. вразмерна3000лв.;
-допълнителнотрудововъзнаграждение,съгласночл. 19, ал. 2, т. 1отВътрешните правилазаработнатазаплатаизаповед№ РД-06-287от04.08.2008г. вразмер на100лв.;
-допълнителнотрудововъзнаграждение,съгласночл. 19, ал. 2, т. 1отВътрешнитеправила заработнатазаплатаизаповед№ РД-06-287от04.08.2008г. вразмер на70лв.заначалотонаучебната2009/ 2010г.
Въввръзкасвъзникналияказуссапоставениследните въпроси:
1.Каквиосигуровкиседължатзапериоданауволнение,признатозанезаконнооткомпетентнитеоргани?
2.Дължатлисезадължителниосигурителнивноски върхуприсъденитепоизпълнителенлистдопълнителнитрудовивъзнаграждения?
3. ОблагаемилисапореданаЗДДФЛ присъденитепоизпълнителенлистдопълнителнитрудовивъзнаграждения?
4. ОблагаемилисапореданаЗДДФЛ дължимителихвиотРЦПИОВДУСОП върхуприсъденитепоизпълнителенлистобезщетенияпочл. 225отКТ?
5.Трябвалидасевписва втрудоватакнижкапериоданауволнение,признатозанезаконнооткомпетентнитеоргани,предвидфакта,чеотстранана лицетонямаволеизявлениезатаковавписванеитозипериодзачиталисетрудов/осигурителенстаж?
6.Подлежилинавъзстановяване изплатенотообезщетениеналицетопореданачл. 222, ал. 1отКТ, предвиднатова, чеуволнениетоепризнатозанезаконнооткомпетентнитеоргани?
7.Каквилихвиседължатвърху присъдените поизпълнителенлист обезщетенияпочл. 225отКТи допълнителнитрудовивъзнаграждения?
Предвидизложенатафактическаобстановка,поставенитевъпросииотносиматакъмтях нормативнауредба, изразявамследнотостановище:
Попървивъпрос:
Наоснованиечл. 9,ал. 3, т. 2отКСО(редакциявсилаот01.01.2013г.)заосигурителен стаж се зачита ивремето,презкоето лицатапочл. 4,ал. 1, т. 1, 2 , 3 и4отКСОсабили безработапорадиуволнение,коетоепризнатозанезаконнооткомпетентнитеоргани-отдататанауволнениетодовъзстановяванетоимнаработа,нонепо-късноот14дниотвлизанетовсила наакта,скойтосепризнаванезаконността науволнениетоот съответниякомпетентенорган.Затозипериодсевнасятосигурителнивноскизасметканаосигурителявърхупоследнотобрутновъзнаграждение,аколицетоне е билоосигурявано.
Когатолицетоебилоосигурявано,осигурителнитевноскисевнасятвърхуразликатамеждупоследнотобрутновъзнаграждениеиосигурителниядоходзапериода,акотозидоходепо-малък.
Осигурителнитевноскипочл. 9, ал. 3, т. 1 – 3от КСОсевнасятвърхувъзнаграждението,определенопотрудово,служебноилидругоприравненоправоотношение,запоследниякалендаренмесецпредимесецананезаконнотоуволнение,презкойто лицетоеималоотработенидни.Когатонесаотработенивсичкиработнидни презмесеца,възнаграждението,върхукоетосевнасятосигурителнитевноски,сеопределя,катовъзнаграждениетосеразпределянаброянаотработенитеднииполученатасумасеумножи поброянаработнитедни засъщиямесец(чл. 1а, ал. 1 отНЕВДКПОВ).
Възнаграждението,върхукоетосевнасятосигурителнивноскипочл. 9,ал. 3, т. 1- 3отКСО,неможедабъдепо-малко отминималниямесеченосигурителендоход,определенсъгласночл. 6, ал. 2, т. 3отКСО,азалицата,закоитонямаопределенминималенмесеченосигурителендоход,осигурителнитевноскисевнасятвърхунепо-малкоотминималнатамесечнаработназаплатазастраната засъответнияпериод (чл. 1а, ал. 2отНЕВДКПОВ).
Осигурителнитевноскисавразмеритезафонд „Пенсии”изадопълнителнотозадължителнопенсионноосигуряване(ДЗПО).
Несеизчислявативнасятосигурителнивноскивърху обезщетениятапочл. 225 от КТ(чл. 1, ал. 8, т. 7от НЕВДКПОВ)илихвите,изплащанипореданачл.245, ал. 2отКТ(чл. 1, ал. 8, т. 6от НЕВДКПОВ).
Запериодитепочл. 9, ал. 3, т. 1и2отКСОлицетопредставяпредосигурителя/ декларациязамесечнияразмернаосигурителниядоход,върхукойтоебилоосигурявано,илидекларираобстоятелството,ченеебилоосигурявано(чл. 4аотНЕВДКПОВ).
Акозапериоданауволнение, признатозанезаконнооткомпетентнитеоргани X не ебилаосигурявана,осигурителят РЦПИОВДУСОПдължи вноски зафонд„Пенсии”наДОО и ДЗПОпореданачл. 1а, ал. 1и2от НЕВДКПОВ,следпредставянетоот упоменатото лиценадекларацияпочл. 4аотНЕВДКПОВ.
АкозапериодананезаконноуволнениеXебилаосигуряванапридругосигурителиакотозидоходепо-малък, осигурителнитевноскисевнасятвърхуразликатамеждупоследнотобрутновъзнаграждениеиосигурителниядоходзапериода.
Лицата,коитосабилибез работапорадиуволнение,коетоепризнатозанезаконнооткомпетентнитеорганизапериодите,презкоито несабилиосигуряванинаоснованиечл. 40,ал. 1, ал. 2иал. 3отЗЗО,сеосигуряват засвоясметкапореданачл. 40, ал. 5отЗЗОвърхуосигурителендоходнепо-малък отполовината отминималнияразмернаосигурителниядоход засамоосигуряващите селица,определен съсЗаконазабюджетанадържавнотообщественоосигуряване (ЗБДОО).
Повторивъпрос:
Осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените, начислените и неизплатени трудови възнаграждения или неначислените възнаграждения, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО(чл. 1, ал. 2отНЕВДКПОВ).Тазинормакореспондирасразпоредбитена чл. 6, ал. 2отКСО,всилаот01.01.2007г.Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.
Присъденитедопълнителнитрудовивъзнаграждениявразмерна100 лв.и70лв. садължимипосилатаначл.19, ал. 2, т. 1 отВътрешнитеправила за работназаплата център Yнаизаповед№ РД-06-287/04.08.2008г.,издаденаотръководителянасъщатаинституцияииматхарактернатрудовивъзнаграждения. Върхутяхседължатосигурителнивноскинаоснованиечл. 6, ал. 3отКСО.
Потретиичетвъртивъпрос:
На основание чл. 225, ал. 1 от КТ при незаконно уволнениеработникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Съгласно ал. 2 на същия член, когато през времето по предходната алинея работникът или служителят е работил на по-ниско платена работа, той има право на разликата в заплатите.
Според регламента на чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2. Тъй като обезщетението почл. 225, ал. 1 и ал. 2 от КТ не попада в изключенията по чл. 24, ал.2 от ЗДДФЛ, нито е освободено от облагане на друго законово основание, същото представлява облагаем доход от трудово правоотношение за съответното физическо лице. Следователно, тези обезщетения подлежат на авансово и годишно облагане по реда и при условията на ЗДДФЛ, установени за облагането на доходите от трудови правоотношения.
Следва да имате предвид, че доходът от лихва, изплатен на физическо лице, във връзка с обезщетение по чл. 225,ал. 1 и ал. 2 от КТ представлява облагаем доход, тъй като не е необлагаем по смисъла на ЗДДФЛ или друг закон. Облагаемият доход от лихви, независимо от основанието за получаването му се формирапо специалнияредна чл. 35 и 36 от ЗДДФЛ. За доходите, подлежащи на облагане по този ред не се удържа и/или внася авансов данък, но същите участват при формирането на общата годишна данъчна основа и се декларират от физическото лице в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ предприятието – платец на доходи от други източници по чл. 35 отЗДДФЛ, издава за изплатените доходи служебна бележка по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 10 от ЗДДФЛприсъдените обезщетения за разноски по съдебни дела не са облагаеми.
Попети,шестииседмивъпрос:
Поставенитевъпросисаоткомпетентността наМинистерствонатрудаисоциалнатаполитика,предвиднакоетозапитванетощебъдепрепратенозаотговор.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда наДанъчно-осигурителния процесуаленкодекссе установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате наразпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

облагане на доходи от дейност по предоставяне под наем на недвижими имоти като физическо лице, на регистриран ЕТ

2_434/09.03.2009ЗДДФЛ, чл.26, чл.28, чл.31Относно: облаганена доходи от дейност по предоставяне под наем на недвижими имоти като физическо лице, на регистриран ЕТ Отправили степисмено запитванедоДирекция „ОУИ”-….

правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селскит

3_1739/14.06.2011г.ЗДДС, ЧЛ.68-72ЗДДС,чл.40,т.1ОТНОСНО: правото на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с изпълнение на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Относно: приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваВъввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция «е

ЗКПО, чл.3, aл. 2

Изх. №20-00-604/11.12.2015 г. ЗКПО – чл. 3, ал. 2ЗСПО – чл. 15В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.

Прилагане на ЗДДС.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС.В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството извършва посредническа услуга между български, германски и австрийски фирми във връзка с ВОП на машини

Приложение на разпоредбата на чл.113, ал.5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_3657/06.12.2012г.ЗДДС, чл.113, ал.5Относно: приложение на разпоредбата на чл.113, ал.5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Според изложеното в запитването, дружеството осъществява транспортни услуги във

way way