прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. при извършване на фризьорски услуги.

1_ИТ-00-66-1/04.07.2011 г.
Наредба № Н-18/2006 г. – чл.4 и 5
ЗДДС – чл.118
относно: прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. при извършване на фризьорски услуги.
Във връзка с Ваше запитване, постъпило вДирекция „ОУИ” – гр. …., заведено по регистъра с вх. №…. 2011 г., изразяваме следното становище:
В запитването си сте поставили следните въпроси:
1. Във връзка с Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, може ли да се отчитат приходите за извършване на фризьорски услуги с билети за услуги, като билетите са с фиксирани цени, кратни на 1/едно/?
2. Ако може да се отчитат приходите с билети, задължително ли е наличието в обекта и на електронен касов апарат с фискална памет /ЕКАФП/?
Изложената фактическа обстановка в запитването не е достатъчно пълна, не става ясно в какво качество ще извършвате фризьорските услуги /като едноличен търговец, юридическо лице , свободна професия или други/, съответно само Вие ли в обекта ще извършвате фризьорските услуги или ще има и други лица /например наети по трудови или извънтрудови правоотношения, лица извършващи услуги с личен труд и др./, респективно колко и какви са услугите които ще извършвате и съответните цени, поради което отговаряме принципно на зададените въпроси.
Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, съгласно чл.118, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
Фискалната касова бележка /фискалният бон/ е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация.
Фискалните устройства задължително имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите /НАП/ в сроковете регламентирани в §59, ал.1 от ПЗР към НИД на Наредба № Н-18/2006 г.
Условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства /електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери и електронни системи с фискална памет за продажба на течни горива/, техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка с НАП и за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства /обн. ДВ. бр.106 от 2006г., последно изменениеДВ, бр. 48 от 24 юни 2011 г./.
В чл.4 и чл.5 от Наредба № Н-18/2006 г. са изброени дейностите, респективно лицата освободени от задължението за документиране на продажбите си чрез касови бележки от фискално устройство.
Съгласно чл.4, т.3 от Наредба № Н-18, не е задължено да регистрира извършените от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги /квитанция, талон и др./, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа /НУРОКЦК/, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр.54 от 2008г., изм.ДВ, бр.22 от 18.03.2011 г.); изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети, квитанции и др., които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра – един за клиента и втори за лицето по чл.3. Лицата, извършващи продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги съгласно чл.4, т.3, водят книга (регистър) за дневните продажби на билети/удостоверителни знаци, като книгата (регистърът) съдържа брой на продадените билети, начален и краен номер на продадени билети по номинали и общ оборот за деня, като в търговския обект се съхранява книгата (регистърът) икопие от документ за получените ценни книжа, издаден по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа – чл.39а, ал.1 и 2 от Наредба № Н-18.
В чл.11, ал.1 от НУРОКЦК е посочено, че лице, което иска да отпечатва ценни книжа извън тези по чл.10, подава до министъра на финансите писмена заявка, в която посочва вида на ценните книжа, наименованието, единния идентификационен код от Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на заявителя, както и адрес за кореспонденция. Към заявката по ал.1 се прилагат заверено копие от лиценза (разрешение, удостоверение за регистрация) за извършване на съответния вид дейност, ако такъв се изисква; макет (проект) на ценните книжа, върху който задължително се отбелязва наименованието на издателя и актуално удостоверение за търговска регистрация – в случаите, когато вписването в регистъра на Агенцията по вписванията все още не е извършено. Съответно в чл.18 от НУРОКЦК е посочено, че лицата, чиито заявки са одобрени и желаят да отпечатат ценни книжа, представят пред избраната от тях печатница по чл.3 писмо, в което са означени: видът, количеството, номиналната стойност, изисквания относно издаваните ценни книжа и други, ако има такива и копие от писмото по ал.1 се представя на Министерството на финансите.
Ценните книжа, издадени от Министерството на финансите се разпространяват от банките, финансовите институции, органите на приходната и митническата администрация и други лица, определени от министъра на финансите, ако не е установено друго със закон или акт на Министерския съвет – чл.28, ал.1 от НУРОКЦК.
В чл.33 от НУРОКЦК изрично е регламентирано, че номиналната стойност на ценните книжа, отпечатани по реда на наредбата, не се променя, като неизползваните ценни книжа се унищожават по реда на чл.3 от НУРОКЦК.
Следователно, ако издаваните от Вас билети не отговарят едновременно на изброените в чл.4, т.З изисквания, Вие имате задължение да издавате фискална касова бележка от ЕКАФП за изплатените в брой суми при извършване на услугата.
Трябва да имате предвид, че в условията на водене на гъвкава ценова политика, възможността за промяна на цената на извършваните от Вас услуги определя само фискалната касова бележка, като подходящ документ за удостоверяване на плащане за извършените услуги.

Оценете статията

Вашият коментар