Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 186

Изх. № М-26-У-2
Дата: 11.02.2020 год.
ЗДДФЛ, чл. 45;
ЗДДФЛ, чл. 49;
ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 6.

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), постъпило по електронната поща и заведено с вх. № М-26-У-2 от 15.01.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството, което обслужвате, което предвид дейността си (авиопревозвач) и мястото си на управление в Швейцария, прилага Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (СИДДО) и внася данък върху доходите на служителите си в съответствие със швейцарското законодателство. В Република България по реда на ЗДДФЛ се облагат само вътрешните полети, които са извън приложното поле на СИДДО.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. В справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, основният следва ли да включи и доходите по трудови правоотношения, които се облагат в Швейцария?
2. Ако следвате указанията за издаване на служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ, изложени в писмо на НАП изх. № М-26-Т-31 от 23.03.2018 г., и в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ посочите брутния размер на облагаемия доход придобит както от източник в България, така и от Швейцария, как следва да уведомите НАП какъв е размерът на придобития доход от източник в чужбина?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
На основание чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.
На съответните редове в колона 3 от утвърдения образец на Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения се посочва информация за размера на облагаемия доход по трудово правоотношение, изплатен през 2019 г., в съответствие с кода за вида на дохода. В случаите, в които работодателят през годината е изплатил на местни физически лица облагаем доход и от източник в чужбина, не е предвидено той да бъде посочван отделно, при което следва да бъде включен в общия размер на облагаемия доход в Част ІІ от справката за конкретно физическо лице. От друга страна, предвид цитираната по-горе разпоредба на чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ и указанията към утвърдения образец, в справката не се изисква работодателите да предоставят информация за ползването на данъчни облекчения съгласно СИДДО, поради което дължимият годишен данък в колона 18 на Част ІІ следва да се определи в съответствие с разпоредбите на ЗДДФЛ.
В сила от 01.01.2019 г. действат нови правила относно издаването на образците на служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ при поискване от лицето работодателят издава служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Когато служебната бележка се издава от работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя към 31 декември на данъчната година, се посочва и данъкът, удържан или възстановен на лицето при определяне на годишния размер на данъка по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ. В съответствие с разпоредбата на чл. 45, ал. 8 от ЗДДФЛ образците се издават в 14-дневен срок от датата на поискването им.
Независимо от промените в чл. 45 от ЗДДФЛ, изложеното в цитираното от Вас писмо с изх. № М-26-Т-31/23.03.2018 г. следва да се има предвид и при попълването на новия образец, ако такъв е поискан от работника/служителя. Иначе казано, както и до сега, в служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ се посочва брутният размер на облагаемия доход от трудовото правоотношение, придобит от съответното местно физическо лице от източник в България и от чужбина, както и размерът на удържания данък по реда на чл. 42 и чл. 49 от ЗДДФЛ. В случай че тези физически лица са задължени да попълват годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г., следва да имат предвид, че на ред 1 в Част І от Приложение № 1 (образец 2011) се посочва общият размер на облагаемия доход от трудови правоотношения, включително и този от източник в чужбина, а за да се приложи съответният метод за избягване на двойното данъчно облагане, следва да се попълни Приложение № 9. В тази връзка на лицето ще е необходима информация за размера на доходите от източник в чужбина.
Предвид на това, както и досега работодателят може да информира физическите лица за размера на облагаемия доход от Швейцария, посочвайки го на отделен ред в служебната бележка, ако такава е поискана, или по друг удобен за него начин.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *