прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 189

Изх. № 24-39-107
Дата: 26.10.2020 год.
ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 4

ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП София в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), постъпило с вх. № 24-39-107 от 13.08.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:

… АД (Банката) е страна по договор за дистрибуция с белгийско управляващо дружество на белгийски колективни инвестиционни схеми – … Белгия. По силата на този договор Банката дистрибутира чуждестранни колективни инвестиционни схеми (ЧКИС) на територията на България. Дяловете в тези ЧКИС могат да бъдат придобити чрез еднократни сделки или чрез т.нар. систематичен инвестиционен план (СИП). СИП представлява продукт, чрез който ежемесечно българско физическо лице може да закупи дялове от определен белгийски фонд, за избрана от инвеститора сума и дата, на която сметката му се задължава и средствата се инвестират в избрания фонд. Също така, инвеститорът може да прави комбинация между СИП и еднократни сделки, в случай че има такова желание.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте множество въпроси, касаещи местните физически лица притежаващи такива дялове, които могат да бъдат обобщени по следния начин:

Подлежат ли на деклариране в годишната данъчна декларация притежаваните от местни физически лица дялове в ЧКИС, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ? В случай че подлежат на деклариране, по какъв начин следва да се попълни Част І на Приложение № 8?

Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:

В правомощията на Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите е да организира разясняване на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията, които произтичат от чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите. Следва да се има предвид, че разясняването на законодателството представлява принципен отговор на поставени въпроси, свързани с неясноти по разбиране и тълкуване на законовите текстове от задължените лица за изпълнение на техните задължения. Поставените от Вас въпроси касаят задължения и евентуални бъдещи действия на физически лица, които остават анонимни и нямат пряко отношение към задълженията на Банката, в качеството й на страна по договор за дистрибуция с белгийско управляващо дружество на белгийски колективни инвестиционни схеми.
Предвид това изразеното становище е принципно и съобразено с описаната фактическа обстановка.

Съгласно чл. 50, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина. Във връзка с прилагането на цитираната разпоредба е необходимо да се направят следните уточнения:
* разпоредбата касае акции и дялови участия само в чуждестранни дружества, които съответно са собственост на местни физически лица. Това обстоятелство следва да се установява към 31 декември на годината, за която се отнася данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Свързаната с притежаването на такива акции и дялове информация се описва от задължените лица в Част І на Приложение № 8, в съответствие с указанията към формуляра;
* разпоредбата се прилага включително, когато през течение на годината местните физически лица са придобили само доходи от трудови правоотношения, като това изрично е уточнено в нормата на чл. 52, ал. 2 от ЗДДФЛ. В тези случаи лицата са задължени да подават годишна данъчна декларация, като освен информацията в Част І на Приложение № 8 те трябва да декларират и доходите от трудовите си правоотношения в Приложение № 1.
* задължението за деклариране на притежаваните акции и дялове е обвързано с правно – организационната форма като дружество на съответните чуждестранни лица, в които местното физическо лице има дялово участие или е акционер.
Според Закона за нормативните актове (ЗНА), разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България.
По смисъла на § 1, т. 4 и т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране:
– „Дялове на колективна инвестиционна схема“ са финансови инструменти, издадени от колективна инвестиционна схема, които изразяват правата на техните притежатели върху нейните активи. Дялове на колективна инвестиционна схема означава и акции на колективна инвестиционна схема.
– „Колективна инвестиционна схема“ е предприятие, организирано като инвестиционно дружество, договорен фонд или дялов тръст, получило разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО.
Предвид описаната в писмото Ви фактическа обстановка може да се заключи, че в конкретния случай разпоредбата на чл. 50, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ не следва да се прилага. Това е така, тъй като според нея на деклариране в годишната данъчна декларация подлежат акции и дялове в чуждестранни дружества (предимно търговски), а в описаната от Вас хипотеза колективната инвестиционна схема е организирана като договорен фонд (обособено имущество), а не като инвестиционно дружество (акционерно дружество).

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛ. ДИМИТРОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *